VÅRMÖTE/SEMINARIUM 2022

Vårmöte -och seminarium 2022

Genast efter påsken åktes föreningarnas representanter till svenska distriktets vårmöte och seminarium i Virdois, Rajanimi. Ett styrelsemöte hann man också med.

Jonatan Wikström, vice ordförande för Finlandssvenska unga socialdemokrater – FSUD inledde tisdagen diskussionen om klimatkrisen och Anna Caldén, koordinator Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS, talade om social rättvisa. I samband med kvällsprogrammet intervjuade Affe Helsing Torsten Spring. Onsdagen inleddes av Elisabeth Kajander, projektchef Västra-Nylands välfärdsområde, hade som rubrik Uppbyggandet och organiserandet av välfärdsområdet för sin inledning. Kolla nedanstående länkar.

Tuntematon tiedostomuotoElisabeth Kajander 20.4.2022.pptx (12.6 MB)
20.4.2022 Elisabeth Kajander Projektchef Uppbyggandet och organiserandet av välfärdsområdet
MS Word -tiedostoAnna Caldéns tal 19.4.22 (2).docx (14 kB)
PDF-tiedostoKlimatkrisen och solidaritet över generationerna (2).pdf (4.1 MB)
Ordförande Stig Kumlín
Torsten Spring redogör för grupparbete
Rauno Kousa redogör för grupparbete.
Deltagare 2022
Anna Caldén föreläste via länk
Tisdagkväll och intervju
Tisdagkväll och intervju
Affe Helsing är rutinerad avslappnad intervjuare och Torsten spring berättar fängslande om sitt liv.

 

UTTALANDE FRÅN SEMINARIET

 

Vi delar de ungas oro
I en tid då krig igen rasar i Europa och en rovlysten stormakt motiverar sitt överfall på en fredlig granne med omsorg om sin egen säkerhet är det lätt att glömma ett mer långsiktigt och osynligt hot mot mänsklighetens fortlevnad. Kriget i Ukraina har både på detta sätt och genom dess pris i form av enorma mänskliga lidanden och ett enormt resursslöseri utgjort ett allvarligt bakslag i kampen mot klimatuppvärmningen. Det konstaterar det svenska distriktet inom Pensionstagarnas Centralförbund vid sitt vårmöte i Rajaniemi 19 och 20 april. Vi äldre delar den oro som dagens unga känner inför den klimatkris som förvärrats under de senaste decennierna. Debattinledaren Jonatan Wikström betonade dock att det är fullt möjligt att halvera utsläppen till år 2030. Men, tillade han, den gröna omställningen bör göras på ett socialt rättvist sätt. Omställningen innebär visserligen uppoffringar för alla, men i det långa loppet kan den också ge såväl ekonomiska som hälsomässiga fördelar.
Kravet på social rättvisa var det bärande temat också i Anna Caldéns inledning. Hon konstaterade att den sociala sektorn ägnades minimal uppmärksamhet i debatten inför välfärdsområdesvalet, detta trots dess centrala roll inom den förebyggande hälsovården och  dess betydelse för barns, ungas, gamlas och personers med funktionsvariationer välbefinnande. ”Glöm inte de unga”, uppmanade hon. ”Servicen bör bibehållas på den nuvarande nivån och helst förbättras. Den harmonisering man eftersträvar på riksnivå får inte leda till att servicen försämras i de regioner som hunnit längst. Detta gäller givetvis också rätten att få service på svenska.”

Hon framhöll särskilt den tredje sektorns roll i sammanhanget. Tredje sektorn erbjuder service med låg tröskel och baseras i hög grad på frivilligarbete, påpekade hon och tillade att samhället har ansvar för att finansieringen av detta viktiga komplement till den offentliga sektorns tryggas. 


 

Pensionstagarnas Centralförbund 

Svenska distrikt rf                                        

 

VÅRMÖTE OCH SEMINARIUM, Rajaniemi, Virdois

TIDTABELL

Tisdag          19.4.2022

13.00          Inkvartering, ankomstkaffe, te, saltigt

14.00          Styrelsemöte

14.30          Seminarium

17.00          Middag, restaurangen

18.00          Seminarium

19.30          Intervju

Bastu, kvällsbit, kaffe, te saltigt, fri samvaro

 

Onsdag         20.4.2022

 8.00           Frukost, restaurangen

 9.00           Seminarium

10.00          Höstmöte

11.30          Lunch, restaurangen

                  Överlämnande av rummen

12.30          Avfärd


 

 

 

FÖRENINGARNAS VERKSAMHETSPLANER FÖR ÅR 2022

I samband med seminariet kommer vi i form ett gupparbete att presentera alternativ för en förenings verksamhetsplan. Föreningarnas egna planer infogas här under och kan utgöra en grund för diskussion.

 

VASA PENSIONSTAGARE RF 

Verksamhetsplan för år 2022

Föreningsmedlemmarna samlas till fredagsträffar så att

medlemsträffar med föreläsare eller underhållning arrangeras fredagar under jämna veckor medan

spelklubben träffas de mellanliggande fredagarna då också sånggruppen vid behov övar. Sånggruppen kan också vid behov boka mötesrummet för övning.

-     Ifall coronaläget så medger hålls vårsäsongens första medlemsträff fredagen den 14 januari 2022 och höstsäsongens första medlemsträff fredagen den 9 september 2022.

Vid träffarna serveras kaffe/te med dopp.

Våren eller hösten 2022 ordnas om möjligt den traditionella matresan samt om intresse finns en två- eller fleradagarsresa, eventuellt i form av en svarsvisit hos Borgånejdens pensionstagare i Borgå.
Under vår- och höstsäsongen 2022 ordnas gemensamma luncher en gång i månaden på onsdagen efter den första träffen i månaden.
Aktivitetsdagar är en nyhet som kommer att introduceras under året. Programmet kunde bestå i en bussresa till en inte alltför avlägsen ort där man efter att ha intagit mat skulle indelas i grupper som ägnar sig åt olika fysiska aktiviteter såsom minigolf, promenad, simning eller annat.

Om intresse finns ordnar föreningen besök på Wasa Teater och/eller Vaasan kaupunginteatteri/Vasa stadsteater.

Ifall intresse finns och saken kan ordnas  i samråd med andra arrangörer görs teaterresor till Helsingfors, Åbo eller andra längre bort belägna orter.

Föreningen deltar i förbundets motionskampanj, som torde arrangeras under tiden 1.3 - 30.4.2022.

Av omsorg om föreningens fortbestånd har medlemsanskaffningen högsta prioritet.
Styrelsen försöker etablera kontakt till någon av PRO:s medlemsföreningar i Umeå och om detta lyckas ansöka om understöd från EKL/PCF för en kontaktresa till Umeå.

Sång- och musikgruppen uppträder vid föreningens tillställningar och på begäran i andra sammanhang.

Vid behov ordnas lotterier.

Föreningens valda representanter deltar i det svenska pensionstagardistriktets vår- och höstmöten.
Föreningen är representerad i stadens äldreråd, som har till uppgift att verka för att alla pensionärer kan leva tryggt och värdigt.

Föreningsmedlemmarna informeras om möjligheten att delta i fester och andra tillställningar som arrangeras av staden, ABF eller andra arrangörer som erbjuder program som kan vara av intresse för vår åldersgrupp.

Föreningen ordnar vid behov information och diskussioner om stadens sätt att hantera vård- och pensionärsfrågor.

 


EKENÄS PENSIONSTAGARE RF

 

Verksamhetsplan för år 2022.

Den pågående epidemin med sina begränsningar har satt hinder för verkställandet verksamhetsplanen för år 2021. Vi har kunnat genomföra bara en del av våra planer. Vi hoppas på att året 2022 skulle ge bättre möjligheter.

Grunden till föreningens verksamhet utgörs av de varannan vecka ordnade träffen med paus under sommarmånaderna. Träffarna är viktiga för den sociala samvaron, men samtidigt kan vi beröra pensionstagare angående viktiga sociala, pensionspolitiska och andra samhällsfrågor på lokal och nationell nivå. Vi skall inte heller glömma olika underhållningstillfällen, t.ex. musik, frågesport, bingo, bio, sommarkaffe osv. De återkommande gemensamma luncherna arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten. Födelsedagsfesten och minnesstunden för de bortgångna är viktiga punkter i verksamheten. Målet är att Boccia-spelandet fortsätter, likaså bowlingen och spelandet av kort. Föreningen trevar till att arrangera besök till intressanta mål samt till teater och andra kulturevenemang. Också ev. resor är en del av verksamheten. Den exakta verksamhetskalendern med datum och innehåll för träffen planeras av styrelsen och informeras medlemmarna i två medlemsbrev.

Samarbetet med Karis Svenska Pensionstagare och med Ekenäsnejdens Invalider fortsätter i form av gemensamma träffar (lunch, julfest). Samarbetet ger bättre ekonomiska möjlighet även till ev. gemensamma resor. Kontakter till andra pensionärsorganisationer och äldrerådet borde utökas. Raseborgs stad är en viktig samarbetspartner. Föreningarnas utrymmesfråga borde avgöras i samarbete med staden.  På av staden arrangerade resursmöten kan föreningarna framföra sina önskemål till stadens socialsektor och informera om sin verksamhet.

Föreningen är medlem i Pensionstagarnas Centralförbund PCF och dess Svenska distrikt, Föreningen har en medlem i distriktets styrelse och arbetsutskott. I Centralförbundet styrelse har föreningen en representant. Föreningen har nära kontakter till båda dessa organisationer och får därifrån stöd till sin verksamhet.

Den av förbundet organiserade medlemsvärvningskampanjen avbröts så gott som totalt på grund av epidemin. Förbundet torde starta kampanjen på nytt. Föreningen kommer inom ramen av sina resurser att delta i kampanjen. Utökningen av nya medlemmar är ett levnadsvillkor för föreningarna överhuvudtaget. Föreningen deltar i förbundets övriga kampanjer och anordnar också sin egen motionskampanj.

Information till medlemmarna sker med medlemsbrev två gånger per år och med annonsering i Västra Nyland, "Anslagstavlan" samt Etelä Uusimaa "Tapahtumia".

Föreningen har egen hemsida, information ges på träffarna.

Finansieringen av verksamheten sker med medlemsavgiften, lotterier, bingo och, "kaffe-

pengar" och eventuella understöd från olika instanser.

Vi önskar att deltagandet i verksamheten får nya vingar trots epidemin, samt att alla känner gemenskap och trivsel i vårt sällskap.

 

Medlemsbrev 1/2022

Trots den pågående epidemin har vi kunnat genomföra höstens 2021 program som helhet. Deltagandet till mötena har varit bra. Styrelsen har fastställt vårens 2022 program med förhoppning om att vi kan genomföra det. Vi kommer att träffas på Folkan sedvanligt varannan måndag fr.o.m. den 24.1. kl. 13.00 om inte annat meddelas. Vi startar verksamheten den 10.1. kl. 14.00 med en gemensam lunch på Harolds, denna gång betalas lunchen av medlemmarna.

10.01.Gemensam lunch på Harolds, kl 14.00, anml. senast 4.1., Bo 040-544 1338
25.01.Den stora branden i Ekenäs, Anders Lindström, obs. tisdag
07.02.Minnesstund för de avlidna
21.02.Bingo
07.03. Ekenäs gamla gator, Magnus Cederlöf
21.03.Vårmöte, underhållning, frågesport
04.04.Besök på Skogböle museum
17.-18.04.Påsken
19.-20.04.Distriktets vårmöte, Rajaniemi, Virdois
25.04.Om synen, Tina Hultgren, Finlands sv. Synskadade
09.05.Träff med Karisnejdens sv Pensionstagare, Ekenäs
18.05.Besök på Frontmuseet

 

Om det finns intresse startar vi med boccia och bowling, anmälningar till Harding, 040-703 7852.

Förbundet har beviljat föreningen understöd för deltagandet i olika kulturevenemang under det kommande året, styrelsen återkommer till frågan.

Föreningen informerar om verksamheten i VN, Anslagstavlan och i EU, Tapahtumia-spalten. Vi ber medlemmarna noggrant följa med informationen. Följ också med föreningens hemsida, ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi. Kom ihåg att meddela Bo om ev. förändringar i kontaktuppgifter.

Styrelsen hoppas på ett fortsatt aktivt deltagande, ta vänner och bekanta med.

Styrelsen

Obs. Medlemsavgiften för år 2022  15,00 euro betalas senast den 31.1.2022 på kontot FI03 4170 0010 0523 10, betalningsblanketten bifogas, betalningen kan göras också via nätbanken.


 

KARIS SVENSKA PENSIONSTAGARE RF

Verksamhetsplan för år 2022

Möten och träffar första och tredje veckan i månaden

Föreningens deltagande i PCF:s svenska distriktS vår/höstmöte

Träffa andra pensionärsföreningar

Ekenäs pensionstagare inbjudes till lunch med program i Karis

En utfärd på våren, resa på hösten

Julfest

Skicka medlemsbrev 1–2 ggr./år

Teaterbesök 1–2 ggr./år

Besök i Ekenäs simhall 2 gånger i månaden

Spela petanque på onsdagar då vädret medger

Spela bowling på torsdagar

Spelkvällar ordnas

Vår/vinterjippo t.ex. Jogging-teams stuga i mars

Föreläsare på medlemsträffar

Loppis försäljning under sommaren

Basarförsäljning före jul

Sånggruppen fortsätter att öva för uppträdande

Gruppen ”Fyrkanten” fortsätter att öva in nya sketcher för uppträdande

Medlemsvärvning

Uppdatera kontinuerligt föreningens hemsida

Uppvakta medlemmar som fyllt jämna år från och med 75 år

Ljuständning och tyst minut för att hedra de avlidna

Uppvakta andra pensionstagarföreningar vid deras jubileum

Ansöka om ekonomiskt stöd bl.a. från stiftelser och fonder

Förberedelser för 40-års jubileum hösten 2022

 


HELSINGFORS PENSIONSTAGARE rf                                                               

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022

Allmänt

Målet för föreningen är att aktivera föreningsmedlemmarna att följa med och att påverka de lokala kommunala förtroendeorganen och tjänstemännen, att uppmuntra de kommunala äldreråden till aktivt deltagande i strävan att få en seniorrådgivning inom kommunens omsorgsverksamhet.

Föreningen

Föreningen har 23 medlemmar och är medlem i Pensionstagarnas Centralförbunds svenska Distrikt rf vars ordförande är Stig Kumlin. 

Föreningen har två ordinarie möten vår- och höstmöte samt månadsmöten med intressanta inledare. Föreningens möten hålls första torsdagen i månaden kl. 13.00 på Kinaborg. En utfärd under antingen vår eller höst är också möjlig. Under våren planeras en utfärd och på hösten ett teaterbesök, sommarmånaderna har vi inga möten.

Verksamheten förutsätter att föreningen kan mötas på sin ordinarie plats, Kinaborg som har varit stängd för utomstående sedan april 2020.

Styrelse

Styrelsen har möten före vår- och höstmötena och vid behov.

Aktiviteter

Föremingen uppmuntrar sina medlemmar att taga del i förbundets motionskampanj 1.3 - 30.4.2022 samt vara aktiva medlemsvärvare.

PCF:s medlemsvärvningskampanj är förlängt till 15.11.2021

Information

Förbundets tidning Eläkkeensaaja innehåller en svensk sida. Föreningen uppmuntras till att aktivt sända tidningen textmaterial, framförallt texter som behandlar nationella men även lokala intressebevakningsfrågor. Som redaktör för den svenska sidan fungerar Marianne Laxén.

Kansli

Föreningens kansli har hittills verkat i ordförandens, kassörens och sekreterarens hem.

Finanser

Föreningens finansiella ställning är knapp men stabil fast enda inkomsten är medlemsavgiften.

 

Styrelsen


  

                                            BORGÅNEJDENS SVENSKA PENSIONSTAGARE rf.

                                                Verksamhetsplan för år 2022

 

Allmänt

Styrelsen strävar till att aktivera medlemmarna genom en mångsidig verksamhet, samt att ge avkoppling och ett berikande umgänge.

Stadgeenlig verksamhet

Den stadgeenliga verksamheten förverkligas genom styrelse-och allmänna medlemsmöten samt extra möten. I övrigt tillämpas stadgarnas bestämmelser.

Föreningen har en representant i Äldre rådet Borgå, samt en representant i PCF.

Föreningen är via PCF:s svenska distrikt, medlem i pensionstagarnas Centralförbund.

Avkopplande verksamhet

Besök till historiska platser, museer, teaterbesök samt andra kulturevenemang.

Samarbete och besök med andra pensionärsföreningar i närområden.

Utflykter inom Finland samt till grannländerna, om föreningens ekonomi det tillåter. En längre resa arrangeras under verksamhetsåret, vanligen under sommarmånaderna.

Lotteri en gång per månad, alla har en lotterivinst med sig, samt program av egna förmågor.

Upplysning och information

Medlemmarna informeras om sina rättigheter i pensions-beskattnings-hälsovård-och övriga frågor av sakkunniga experter.

Inbjudna föreläsare berättar bl.a om vår hembygdshistoria och kultur.

Föreningen informerar om sin verksamhet i lokaltidningen och på sin hemsida på internet.

Ekonomiska verksamheten

Föreningen strävar till att medlemsavgiften, samt medlemmarnas andel för busskostnaderna vid utfärder, behålles på en skälig nivå.

För att höga kostnader inte skall hindra medlemmarna att delta i de olika aktiviteterna, anhåller föreningen om understöd av Borgå stad, samt av olika institutioner vilka beviljar bidrag till föreningar med allmännyttig verksamhet. Bidragen användes i sin helhet till att minska medlemmarnas kostnader vid utfärder. Föreningen fortsätter att begära anbud för busstransporterna för att få förmånligare resekostnader.

Medlemsvärvning

Värvningen av nya medlemmar fortsätter under verksamhetsåret 2020.PCF.s målsättning är också att värva nya medlemmar till föreningarna. Målsättningen är att varje medlem deltar i värvandet av nya medlemmar under verksamhetsåret.

 

Styrelsen


 

 

 

 

MERA MATERIAL INOM KORT