ANSLAGSTAVLAN

RÅDET FÖR BROTTSFÖREBYGGANDE INFORMERAR
26.5.2016


Den brottsförebyggande tävlingen startar – temat är brott riktade mot äldre


Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är förebyggande av brott som riktar sig mot äldre. Äldre befinner sig i en utsatt ställning, eftersom de ofta är beroende av andra för att klara av vardagen. Äldre kan också ha svårt att söka hjälp, särskilt om den som utnyttjar dem eller begår brott mot dem är en anhörig eller någon som de i övrigt är beroende av.
 
Med förebyggandet av brott som riktar sig mot äldre avses till exempel åtgärder som förbättrar känslan av trygghet eller förhindrar eller minskar ekonomiskt utnyttjande såsom bedrägeri eller kreditkortsbrott, fysiskt eller sexuellt våld såsom misshandel, missbruk av läkemedel eller försummelse av vård.
Brotten kan utföras av utomstående, anhöriga eller personer som vårdar eller assisterar den äldre.
 
Ett projekt som deltar i den brottsförebyggande tävlingen kan anknyta till något av de teman som nämns eller till någon annan form av förebyggande av brott som riktar sig mot äldre.
 
Både i den finska och i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande bedöms kandidaterna enligt bl.a. följande kriterier: (1) Projektet ska koncentrera sig på förebyggandet av vardagsbrottslighet eller rädslan för brottslighet inom ramen för tävlingens tema. Dessutom ska projektet (2) bevisligen ha uppnått de uppsatta målen, (3) bygga på samarbete mellan olika aktörer, (4) kunna genomföras också i andra medlemsstater samt gärna (5) vara kreativt.
 
Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande. Den europeiska brottsförebyggande tävlingen anordnas av det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN). Vinnaren utses av en jury tillsatt av nätverket och får ett pris på 10 000 euro. Dessutom får två andra projekt hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro.  Prisen utdelas i en konferens om brottsförebyggande som hålls i Bratislava den 14–15 december 2016. Finlands representant belönas med en fullt betald resa till konferensen i Bratislava.
 
Förslagen till pristagare ska skickas till justitieministeriet senast den 31 augusti.
 
Ytterligare upplysningar: specialplanerare Minna Piispa, kriminalpolitiska avdelningen/JM,

tfn 02951 50223, e-post:
fornamn.efternamn@om.fi
 
Ansökningsblankett och information om den nationella tävlingen:
http://www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi/sv/index.html

Distriktet kallar till vårmöte den 12-13.4.2016 på Idrottsinstitutet Kisakeskus, Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru. (www.kisakeskus.fi).

 

Mötet börjar den första dagen klockan 13.00 med ankomstkaffe och avslutas den andra dagen klockan 12.30. Seminariet inleds den 12.4.2016 klockan 15.00 under rubriken ”Vård- och pensionspolitik i Sotelandia”. Distriktet önskar att föreningsmedlemmarna kommer med framställningar till vårmötet.

Vårmötet behandlar årsberättelsen och bokslutet för år 2015.

 


 

Se mera genom att klicka på nedanstående länk!

PDF-tiedostoEKL, ruotsinkeilinen esite 27.10.2015.pdf (742 kB)
Medlemsvärvningskampanj. KLICKA PÅ LÄNKEN!

 

 


Motionskampanjen inom PCF, 210 föreningar deltog.

De bästa distrikten

1. Nylands distrikt 15,41 (motionsgånger/ medlemsantalet i distriktet)

2. Laplands distrikt 13,55

3. Svenska distriktet 12,24

 

1. Uusimaa 15,41 osallistumiskerrat/ piirin jäsenmäärä

2. Lappi 13,55

3. Ruotsinkielinen piiri 12,24

4. Kuopio 9,05

5. Pohjois-Karjala 8,48

6. Pirkanmaa 8,01

7. Häme 7,11

8. Oulu 5,78

9. Helsinki 5,77

10. Varsinais-Suomi 5,59

 


Pensionstagarnas Centralförbund                                         15.4.2015

Svenska Distrikt rf

 

VÅRMÖTE OCH SEMINARIUM, 21 – 22.5.2015, Kisakeskus

Kullaanniemi 220, Pojo (Raseborg)

TIDTABELL

Torsdag 21.5.2015

13.00          Ankomstkaffe, inkvartering Radhusen

14.00          Styrelsemöte,

                   Program för seminariedeltagare

15.00          Seminarium

17.15          Middag

18.30          Seminarium

19.30          Kvällsbit och fri samvaro

Fredag 22.5.2015

8.00            Frukost

9.00            Seminarium

11.00          Höstmöte

12.30          Lunch

13.30          Avfärd

 


 

Pensionstagarnas Centralförbunds Svenska Distrikt rf                    

 

HÖSTMÖTE

Föredragningslista

 

Tid: 30.10.2014 klockan 11.00             

Plats: Rajaniemi, Virdois                                           

Deltagare: Föreningarnas delegater

 

1.  Mötet öppnas

2.  Konstaterande av mötets deltagare, laglighet och beslutförhet

3.  Fastställande av föredragningslistan

4.  Val av mötets funktionärer

- ordförande

- sekreterare

- protokolljusterare

- rösträknare

5.  Fastställande av verksamhetsplanen för år 2015

6.  Fastställande av budgeten för år 2015

7.  Fastställande av förslag till medlemsavgift för år 2015

8.  Fastställande av förslag till ersättningar för funktionärer

9.  Val av distriktsordförande för år 2015

10. Val av distriktsstyrelse och ersättare för år 2015

11. Val av verksamhetsgranskare och deras ersättare för år 2015

12. Beslut om mötetskallelse

13. Övriga ärenden

14. Mötet avslutas

 

Pensionstagarnas Centralförbunds Svenska distrikt r.f.

Arbetarnas Bildningsförbund

Seminarium ”Hemmet är där vi bor tryggt”, Rajaniemi, Virdois

Program

Onsdag 29.10.2014

Kl. 14.00       En resa till Solovetsk. Alf-Erik Helsing

Kl. 15.15       Seminariets öppnas. Ordförande Marianne Laxén

Kl. 15.30       Ett levande, värdigt liv livet ut. Mary Andrén-Pada 

Kl. 17.30       Middag

Kl. 18.30       Möt Barbro Sundback. Barbro intervjuas av Ralf Friberg   

Kl. 19.30       Kvällsbit, samvaro, bastu

                     

Torsdag 30.10.2014

Kl. 8.00         Frukost

Kl. 9.00         Att bo i ”princip”. Diskussion, Rauno Kousa
Kl. 10.30        Behandling av seminariets resolution, sammandrag av               seminariet.           

Kl. 11.00       Seminariet avslutas

 


UTTALANDE PENSIONSTAGARNAS CENTRALFÖRBUND

SVENSKA DISTRIKTET 10.4. 2014 VIRDOIS

 

PENSIONÄRER VÄDJAR

TILL RYSKA VETERANER

 

Finlands starkt sviktande offentliga ekonomi kräver en fortsatt intensiv och effektiv intressebevakning. Näringslivets kris leder till att konsumenternas intressen ytterligare äventyras av godtyckliga sparåtgärder och inskränkt service. Denna negativa samhällsutveckling kräver hög beredskap att reagera på ojämlik behandling och direkta orättvisor, som drabbar särskilt pensionstagare och grupper med låga inkomster, som t.ex. ensamstående kvinnor.

Pensionstagarna säger nej till nedfrusna index, allt högre levnadskostnader och reducerad köpkraft. Ökande ekonomiska och sociala klyftor måste motarbetas.

Vårt land har ett pensionssystem, som tillsvidare har visat sig hållbart. Under de osäkra konjunkturer som råder kan ett fungerande pensionssystem bidra till varaktig stabilitet i samhället. Finland får av denna och flera andra anledningar inte godkänna någon form av integrering av socialskyddet och beskattningen inom Europeiska Unionen.

I valet till Europa-parlamentet uppmanar vi väljarna att rösta på kandidater som vill slå vakt om social trygghet, jämlikhet mellan unionens medborgare och förbättrad sysselsättning. Den akuta arbetslösheten bland ungdomen är förfärande hög och kräver omedelbara åtgärder.

Pensionstagarnas svenska distrikt uppmanar de äldre medborgarna att från början aktivt delta i uppbyggnaden av de nu lagstadgade äldreråden i kommunerna. Äldrerådens sammansättning bör avspegla den lokala befolkningens struktur och behov. Kommunerna måste trygga tillräckliga resurser för rådens arbete.

Äldre medborgare har minnen både från väpnade konflikter och det kalla kriget. Därför är de övertygade fredsvänner och anhängare av lösningar av konflikter genom förhandlingar och fredliga medel. Finlands äldre medborgare vädjar direkt till ärade ryska krigsveteraner och medborgare med samma erfarenhet, att kraftfullt ta ställning för en återgång till konstruktiva och fredliga relationer mellan alla nationer i Europa och världen.


  

PCF:s Svenska distrikts vårmöte

9-10.4 2014 på Rajaniemi kursgård. Stadgeenliga ärenden.

 

Pensionstagarnas Centralförbunds Svenska Distrikt rf                     

Föredragningslista

VÅRMÖTET

Tid                10.4.2014 kl. 9.00

Plats             EKL:s kursgård Rajaniemi i Virdois

Deltagare     Föreningarnas delegater

 

1 §       Mötets öppnande

2 §       Konstaterande av mötets deltagare, laglighet och beslutförhet

3 §       Godkännande av föredragningslistan

4 §       Val av mötets funktionärer

            4.1. Ordförande

            4.2. Sekreterare

            4.3. Två protokolljusterare

            4.4. Två rösträknare

5 §       Behandla den av distriktsstyrelsen uppgjorda årsberättelsen över distriktets verksamhet för föregående kalenderår

6 §       Behandla distriktets bokslut och verksamhetsgranskarnas utlåtande  gällande dem

7 §       Fastställa bokslutet

8 §       Besluta om beviljandet av ansvarsfrihet åt distriktstyrelsen och andra redovisningsskyldiga

9 §       Fatta beslut om andra i möteskallelsen nämnda ärenden

10 §     Mötets avslutning 

 


 


Pensionstagarnas Centralförbunds Svenska distrikt r.f.

Arbetarnas Bildningsförbund

Seminarium ”Pensionärer i EU”, Rajaniemi, Virdois

Program

Onsdag 9.4.2014

Kl. 15.00       Seminariets öppnas. Ordförande Marianne Laxén

Kl. 15.15      Pensionssystem i Finland, Grekland och Spanien. En jämförande presentation. Specialist Antti Mielonen från Pensionsskyddscentralen

Kl. 16.30      Pensionstagarnas samarbete i Finland, Norden och Europa- (organisationer och verksamhet). Markku Jääskeläinen

Kl. 17.30       Middag

Kl. 18.30       Möt Per-Erik Johnsson. Per-Erik intervjuas av Ralf Friberg                                  

Kl. 19.30       Kvällsbit, samvaro, bastu

 

Torsdag 10.4.2014

Kl. 8.00        Frukost

Kl. 10.00      Hur skall vi fungera i äldrerådet?  Grupparbete, Rauno Kousa

Kl. 11.30       Genomgång av grupparbetet, behandling av seminariets resolution,   sammandrag av seminariet. Rauno Kousa och Marianne Laxén

Kl. 12.30      Seminariet avslutas

 

UTMANING

September 2022

Inga händelser hittades
September 2022
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30

RSS