VERKSAMHET

Deltagarna i sista höstmötet i Rajaniemi. Fotograf: Marianne Laxén.
Vice ordförande Torsten Spring ledde ordet under mötet och seminariet.
Deltagarna
Marianne Laxén inleder under temat olika former av diskriminering
Ordförande i PCF:s förbundsfullmäktige

Höstmötet/seminarium 2023

 

Svenska distriktets höstmöte och seminarium hölls för sista gången i vårt eget skolnings och rekreationscenter Rajaniemi i Virdois den 4–5 oktober. Från årsskiftet avslutas verksamheten. En stämning av vemod märktes bland deltagarna.

Det stadgeenliga höstmötet klarades av genom en god beredning och vana mötesfunktionärer. Som mötesordförande fungerade distriktets vice ordförande Torsten Spring. Ordförande Stig Kumlín omvaldestill ordförande för år 2024. Alla föreningar hade inte hållit sina höstmöten, vilket ledde till att föreningarna meddelar sina representanter efter att de valts.

Styrelsen för år 2024 består nu av ordförande Stig Kumlín, Torsten Spring vice ordförande, Alf-Erik Helsing sekreterare ytterom styrelsen, Rauno Kousa kassör. Övriga styrelseledamöter är: Torsten Spring med Anita spring som ersättare (Borgånejdens Svenska Pensionstagare rf), Marianne Laxén med Sven-Erik Nylunds som ersättare (Helsingfors Pensionstagare rf), Marianne Isaksson med Rauno Kousa som ersättare (Ekenäs Pensionstagare rf), Erik Ekman med Maj Granroth som ersättare (Karis Svenska Pensionstagare rf), Roger Sundén med Alf-Erik Helsing som ersättare (Vasa Pensionstagare rf) och Helena Ahlstrand med Ulla Salokaski som ersättare (Pensionärsgillet i Jakobstad).

 

Vid seminariet inledde Marianne Laxén under temat Vad kan/bör göras för att motverka ålders-, köns-, rasdiskriminering och diskriminering av personer med funktionshinder och hur kan just jag/vi bidra? Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman som skulle ha gjort inledningen hade anmält förhinder. Marianne (Manne) gjorde det med glans.

Mirja Janerus, ordförande i PCF:s förbundsfullmäktige och vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde inledde med rubriken ”äldrerådens påverkningsmöjligheter inom välfärdsområdet”.

Marianne Isaksson-Heimberg, ordförande för Ekenäs pensionstagare, ordförande i Raseborgs äldreråd och medlem i välfärdsområdets äldreråd hade rubriken ”Personliga erfarenheter som lokal beslutsfattare”.

Mirja Janerus intervjuades under kvällens samkväm av Alf-Erik Helsing.

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2024

Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt har sex medlemsföreningar. Förbundets styrelse uppmuntrar till aktivitet och organisationsarbete på orter som i dag saknar förening ansluten till distriktet och stöder nygrundade föreningar ekonomiskt.


Representanter för föreningarna samlas till distriktets vårmöte i april 2024 och till höstmöte i oktober-november 2024. Föreningarna har möjlighet att göra framställningar till dessa möten i såväl frågor av allmänt intresse som i interna organisationsfrågor. Från vår- och höstmötena görs i regel uttalanden i frågor av intresse för oss äldre och andra brännande aktuella frågor.
I samband med vår- och höstmötet arrangerar distriktet seminarier kring aktuella social-, pensions- och samhällspolitiska frågor.
 

Ordförande, kassör och sekreterare, som sinsemellan står i kontakt med varandra, sköter distriktets kanslifunktioner från sina respektive hem/arbetsplats. Protokollen från distriktets vår- och höstmöte samt från styrelsens möten sänds för kännedom till föreningarna. Som bilaga till styrelseprotokollen sänds dessutom sammanfattningar från förbundsstyrelsens möten.
 

En av de viktigaste uppgifterna för distriktets styrelse är att stödja verksamheten i medlemsföreningarna. Distriktsstyrelsen eller enskilda styrelsemedlemmar som besöker föreningen kan ex.vis ge goda råd om hur man via kontakter till kommunala beslutfattare kan försöka påverka i frågor av betydelse för de äldres välmående. Det kan också handla om att uppmuntra våra representanter i de kommunala äldreråden att aktivt ta del i och försöka påverka den kommunala beslutsprocessen i dylika frågor.
Distriktsstyrelsen uppmuntrar medlemsföreningarna att starta diskussionsgrupper och klubbar kring olika intressen och aktiviteter samt att hålla god kontakt till de enskilda medlemmarna – även till dem som inte har möjlighet att delta i föreningens möten.
 

Medlemsföreningarna uppmanas delta aktivt i de kampanjer som förbundet arrangerar. I de årliga motionskampanjerna har distriktet ärorika traditioner att försvara.
 
Medlemsföreningarna uppmanas att aktivt ta del i den medlemsvärvningskampanj som förbundet arrangerar år 2024. Eftersom organisationer som våra ständigt är utsatta för ett bortfall av medlemmar kan medlemsvärvningen dock inte begränsas enbart till kampanjtider; den bör pågå kontinuerligt. Det svenska distriktet har visserligen varit framgångsrikt i förbundets kampanjer men ändå inte förskonats från medlemsbortfall på senare år.

Distriktets information till en större allmänhet sker huvudsakligen via förbundstidningen Eläkkeensaajas svenska sida, som Marianne Laxén är redaktör för. Vid behov informerar distriktet även om sin verksamhet via webbtidningen Arbetarbladet. 
Medlemsföreningarna uppmanas använda sig av såväl dessa möjligheter som de möjligheter de regionala massmedierna erbjuder att informera om sin verksamhet och ta ställning i lokala, regionala och nationella intressebevakningsfrågor.

Med tanke på distriktets synlighet är det viktigt att distriktets ordförande och styrelse står i kontakt med finlandssvenska massmedia.
Aktuell information från förbundet hittas på förbundets hemsida www.ekl.fi eller elakkeensaajat.fi.
På distriktets hemsida svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi som sköts av Erik Ekman hittas information om distriktet.
 

Distriktet samarbetar med FFC:s svenska sekretariat i pensionsfrågor och i frågor av betydelse för kommande pensionärer samt i vuxenstudie- och liknande frågor med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) i vars fullmäktige distriktets ordförande Stig Kumlin sitter.
 

Inför riksdagsvalet våren 2023 uppmärksammade Pensionärsförbundens intresseorganisation (PIO), till vilken också Pensionstagarnas Centralförbund hör, i en rad teser partierna på behovet av att eliminera pensionärsfattigdomen, att inte beskatta pensionärer hårdare än löntagare, att trygga tillgången på social- och hälsovårdstjänster m.m. Något gehör för dessa krav fick pensionärsorganisationerna dock inte från de partier som bildade regeringen Orpo. Också i övrigt har den nya regeringen gått in för en politik som försvårar livet för de sämre ställda men gynnar de redan välbeställda. För alla som likt PCF och dess svenska distrikt ömmar för social rättvisa är det en angelägen uppgift att skapa opinion mot denna djupt orättvisa politik och därmed bädda för en förändring i kommande val.

 

Uttalande från mötet

Lyssna till de äldres råd!

Förutfattade meningar om människor i vår vardag leder alltför ofta till missförstånd och i värsta fall trakasserier. Ett trist exempel på detta är de rasistiska tongångar som på senare tid gjort sig hörda i vårt land, och som riskerar att bli ett hinder för invandringen av arbetskraft, som så väl behövs i synnerhet inom vårdsektorn. Det konstaterar Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt vid sitt höstmöte den 5.10.2023 i Rajaniemi. Diskussionen kretsade kring behovet att motarbeta rasism och diskriminering på grund av ras eller ålder och vad vi själva därvidlag kan göra. För att undvika diskriminering och trakasserier måste vi behandla alla medmänniskor lika.

Äldrerådens roll och uppgift var en annan fråga som diskuterades. Vi konstaterade att råden var tänkta att bli en kanal för att påverka beslutsfattandet i kommuner och välfärdsområden i frågor av vitalt intresse för den äldre befolkningen. Och då är det fråga om allt som påverkar de äldres möjligheter att leva ett aktivt och meningsfullt liv; vård och omsorg, samhällsplanering, kommunikationer, kultur, motionsmöjligheter mm. I praktiken har det emellertid inte fungerat så. I själva verket har de synpunkter som äldreråden framfört sällan tagits i beaktande av beslutsfattarna och ofta totalt nonchalerats hur väl övervägda de än varit. Detta är en ytterst frustrerande och i längden ohållbar situation. Risken är att råden helt mister sin betydelse om ingen förändring sker. Vill man däremot verkligen tillvarata de äldres sakkunskap borde man åtminstone vara mera lyhörd. Helst borde man ge äldreråden bättre möjligheter att delta i beredningen genom att ge dem representation i de kommunala nämnderna, såsom ungdomsråd/fullmäktige redan har i en del kommuner.

PCF:s svenska distrikts höstmöte i Rajaniemi 5.10.2023

 

 

 

Seminariedeltagare
Alf-Erik Helsing presenterar svar på grupparbetsfrågorna
Maj Granroth presenterar svar på grupparbetsfrågorna
Rauno Kousa presenterar svar på grupparbetsfrågorna
Henrik Wickström föreläste via länk
Rebecca Åkers föreläste via länk
Affe intervjuar Erik

Välfärd i stöpsleven?


Förväntningar var blandade med farhågor då Pensionstagarnas svenska distrikt samlades till vårmöte i mitten av april. I fokus vid mötesdagarnas seminarium stod dels de nya välfärdsområdena, som startat vid årsskiftet, dels det nyligen avgjorda riksdagsvalet, där partier som krävde hårda nedskärningar inom den offentliga sektorn gick segrande fram. Oron för  vad nedskärningarna skulle få för följder för välfärden  avspeglades i uttalandet från vårmötet.

Två av inledningarna på seminariet handlade om hur de nystartade välfärdsområdena kommit igång med sin verksamhet. Anette Karlsson, som jobbar som social- och patientombudsman inom Östra Nylands välfärdsområde, uppehöll sig framför allt kring de problem man inledningsvis brottas med. Dels handlade det om datorproblem, som de anställda efter bästa förmåga fått försöka reda upp. 
- Men, påpekade hon, dessutom är det ju så att alla – speciellt gäller det de äldre – inte kan använda sig av digitala tjänster. Satsningen på den nya tekniken får inte leda till att de lämnas utan service.
- En annan sida av problematiken är att många yngre väljer att använda sig av de privata vårdbolagens digitala tjänster. Det leder till att allt färre använder sig av den allmänna hälsovården, vilket drabbar de allra svagaste.
Ett annat problem hon tog upp var svårigheterna att ordna en fungerande tvåspråkig service i mindre kommuner. Hon kunde berätta att en äldre kvinna som i en fallolycka brutit en tand av denna orsak tvingats vänta i tre månader på att få tandläkartid.
- Personaldimensioneringen, enligt vilken det ska finnas sju vårdare på tio vårdbehövande, har också haft ovälkomna konsekvenser, konstaterade hon. Vi kan inte ta in fler än 28 patienter, fastän vi har utrymmen för många fler, för att vi inte har tillräckligt med personal.
På en fråga om hur man ordnat äldrerådgivningen i Östra Nyland svarade hon att man inrättat en särskild telefonlinje för äldre, men att man haft inledande krångel med numret, många hittar inte fram.

Tidigare försummelser belastar
Som på Strömsö har det heller inte gått inom Västra Nylands välfärdsområde, konstaterade Henrik Wickström, som fungerar som dess vice ordförande och dessutom är nyvald riksdagsman. 
- Beredskapen inför starten har varierat mycket inom de olika välfärdsområdena, konstaterade han. Västra Nyland är ett av de besvärligare, dels för att det är tvåspråkigt med stark finsk majoritet, dels för att här finns såväl en av landets största och mest expansiva orter, d.v.s. Esbo, som många mindre orter och t.o.m. ren landsbygd med en åldrande befolkning, och dels för att det är det välfärdsområde som får minst pengar per invånare. Av den sistnämnda orsaken, men också på grund av många år av underbudgetering, brottas Västra Nylands välfärdsområde nu med ett underskott om 20 miljoner euro.
- Kostnaderna har skenat eftersom man inte tidigare satsat på bashälsovården, påpekade han. Många har direkt hamnat in i specialsjukvården, som är mycket dyrare.
I fråga om problemen med de digitala tjänsterna och långa väntetider var han på samma linje som Anette Karlsson:
- De som inte klarar av de digitala tjänsterna får inte lämnas vind för våg. Bland annat behövs det en fungerande seniorrådgivning.
Han gav också ett exempel på hur det inte borde få fungera:
- Om man sitter på toan då de ringer från HVC och därför inte hinner svara måste man beställa ny tid och vänta i två veckor till.
På frågan om välfärdsområdena borde ges beskattningsrätt svarade han med en viss tvekan att det i princip och ur demokratisk synpunkt vore det en bra lösning. Men, tillade han, man borde vänta några år med att ta upp frågan, eftersom det skulle krångla till situationen ytterligare om den aktualiserades nu. 

Tre segrare, sex förlorare
Den tredje inledningen på seminariet handlade om varför det gick som det gick i det nyligen avgjorda riksdagsvalet och för analysen stod Rebecca Åkers, som jobbar som koordinator på Vasa stad och är styrelsemedlem i Finlands svenska socialdemokrater. 
Oppositionsrollen under en svår tid då regeringen Marin tvingades hantera följderna av bl.a. coronapandemin och Rysslands anfallskrig i Ukraina var enligt henne en central orsak till samlingspartiets och sannfinländarnas valsegrar. Samlingspartiet har också gynnats av att många taktikröstat på dem av rädsla för att sannfinländarna i annat fall skulle bli störst. Att partiet målmedvetet underblåste oron för den växande statsskulden bar också frukt. 
För sannfinländarnas del har framgångsreceptet enligt henne handlat om enkla budskap under en komplicerad tid; stigande mat- och bränslepriser, protester mot coronarestriktioner, missnöje med klimatpolitik och en alltför tillåtande invandringspolitik. Stark närvaro på sociala medier, Tiktok inte minst, bidrog också till framgången. 
Att det ledande regeringspartiet, socialdemokraterna, något osannolikt hörde till valsegrarna berodde enligt henne dels på att partiet har en populär och känd ordförande, dels på att många taktikröstade på partiet i hopp om att det skulle bli störst och få första budet att försöka bilda regering och dels på att partiets motargument mot nedskärningspolitiken gick hem hos många. Många fler var dock nackdelarna partiet hade att brottas; regeringsansvaret under fyra svåra år, coronarestriktionerna som många var missnöjda med, statsskulden som vuxit under regeringsåren, tvångslagen mot vårdarna m.m. 
I de tre storas kamp om första tjing som regeringsbildare blev alla andra partier förlorare. Värst drabbades regeringspartierna centern och de gröna, som förlorade 8 respektive 7 riksdagsmandat. Centerns nederlag berodde enligt Åkers delvis på att partiets medverkan i en vänsterbetonad regering inte tilltalade många av partiets väljare, men också på många ordförandebyten i partiet och en oklar politisk linje. Och för de grönas del handlade nederlaget inte minst på att många av deras väljare var besvikna för att regeringen gjort alltför lite i klimatfrågan, som är central för de gröna.

Alf-Erik Helsing
 

 

Uttalande från vårmötet 12.4.2023

 

Vi hoppas på balanserad lösning
Det råder stor ovisshet om vilka konsekvenserna blir av den regeringsbildning som förestår, konstaterar Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt i sitt uttalande från vårmötet i Rajaniemi, Virdois 12 april. Blir det en regering där samlingspartiets hårda nedskärningslinje kommer att dominera? Och kommer sannfinländarna att få gehör för sitt krav på stopp på invandringen? Eller kan vi hoppas på en lösning där behovet att på ett balanserat sätt minska på statsskulden förenas med en fortsättning på den reformpolitik regeringen Marin bedrivit? Vår förhoppning är att man stannar för det sistnämnda alternativet och att arbetet med social- och hälsovårdsreformen slutförs enligt tidigare riktlinjer och att de ”gjutfel” som uppenbaras elimineras.
Vi förväntar oss också att de länge aviserade åtgärderna för att minska pensionärsfattigdomen börjar verkställas. Det förutsätter också att tak sätts för vårdavgifter, medicin- och transportkostnader samt att folk- och garantipensionerna höjs. Ytterst viktigt är också att vidta åtgärder för att minska bristen på vårdpersonal, ex.vis genom att öka utbildningen, verka för en rättvis avlöning och förbättra förutsättningarna för en arbetsrelaterad invandring.
PCF:s svenska distrikt konstaterar vidare att endast personer med goda digitala kunskaper och tillgång till smarttelefon och/eller dator i dag har tillgång till den service bankerna ger. Det borde ligga i statsmaktens intresse att ålägga bankerna skyldighet att ordna sin service så att den betjänar även personer som saknar dessa kunskaper och redskap.
Rapporterna om ungdomarnas försämrade mentala hälsa inger oss oro. Vi förutsätter att åtgärder för att minska bristen på psykiatriska vårdplatser och -personal snabbt vidtas.
Samlingspartiets planer på att förkorta tiden för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa samt att sänka dagpenningens belopp betecknas i uttalandet som ytterst kortsiktiga och kontraproduktiva. Samma parti vill ”uppmuntra” höginkomsttagare till större produktivitet genom skattelättnader, medan man när det gäller de svagaste tar till piskan och tvingar dem ta emot jobb långt under deras kompetens  och till den lön som behagas betalas.
PCF:s svenska distrikt

 

Ordförande Stig Kumlín till vänster och sekreteraren Alf-Erik Helsing. Foto: Roger Sundén.
Inledaren Bengt Andersson via videolänk syns uppe i högra hörnet.
Foto: Roger Sundén.
Johan Kvarström via videolänk. Foto Roger Sundén.
Mötesdeltagare. Foto Roger Sundén.
Ralf Friberg (till höger) och Alf-Erik Helsing (till vänster) intervjuar Helena Ahlstrand.
Ralf Friberg kom med välformulerade tankar om världsläget.
Foto: Sven-Erik Nylund
Kvällssamkväm med eftersnack kring allt vi inhämtat under dagen. I förgrunden från vänster, Ulla Salokaski, Sven-Erik Nylund, Brita Helsing och Alf-Erik Helsing. i bakrunden vända mot kameran, Harding Lindholm, Bo Isaksson, Maj Granroth och Beatrice Sjöström-Ström. Foto Roger Sundén.
Kvällssamkäm. Bakom bordet Anita Spring och Rosita Sundén. Med ryggen mot kameran från vänster, Alf-Erik Helsing, Brita Helsing, Sven-Erik Nylund och Ulla Salokaski. Vid första bordet Anneli Böckerman vänd mot Börje- och Inge-Maj Fagerstedt. Foto: Roger Sundén.
Foto: Roger Sundén.

Höstmöte och seminarium 2022

 

Hälsosamt åldrande. Förväntningar på den riksdag som väljs 2023. Protester mot banker som inte vill betjäna kunder. Orosmoln över Europa och världen.  Det var några av de frågor som stod i förgrunden då Pensionstagarnas centralförbunds svenska distrikt samlades till seminarium och höstmöte i Rajaniemi, Virdois 26 – 27 oktober. Stig Kumlin återvaldes till ordförande för distriktet och även styrelsen återvaldes – på ett undantag när.

Först i turen bland inledarna stod Bengt Andersson från Nordens välfärdscenter, som är en institution under Nordiska ministerrådet och som har kontor både i Stockholm och Helsingfors.
- Välfärdspolitik, funktionshinder, folkhälsa och integration är de områden vi framför allt arbetar med, sade han. Det gör vi genom att sammanställa och sprida aktuell och relevant kunskap på dessa områden till politiker, tjänstepersoner och forskare.

De äldre ska inkluderas 
- Fokus ligger på att utveckla åldersvänliga samhällen i Norden, fortsatte han. De äldre ska kunna arbeta längre upp i åren, inkluderas socialt och aktivt kunna medverka i planeringen av kollektivtrafik, boendemiljöer, fritid, kultur och mötesplatser för gemensamma sociala aktiviteter. Målet är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.
De problem i form av social isolering många äldre råkat ut för under covid-19-pandemin såg han som en utmaning. En annan utmaning är det snabbt växande antal som lider av demens.
- Antalet människor som lider av minnessjukdom beräknas bli dubbelt så många 2050, konstaterade han.

Han gav också några exempel på vad det där med välfärdsteknologi kan innebära. Ett exempel var ett trygghetslarm som fungerar också utanför det egna hemmet, ett annat en slags programmerad medicindispenser (dosett) som ger ifrån sig pillret just då det ska tas ex.vis en onsdag förmiddag – inte dagen innan då den som den ordinerats till p.g.a. minnesstörningar kanske råkar få för sig att onsdagen redan är långt framskriden.   
Frågorna efter Bengt Anderssons inledning handlade snarast om motsatsen till välfärdsteknologi. Man sköt in sig på tendensen bland företag och institutioner att i kostnadseffektivitetens namn ta till avancerade digitala lösningar, som är svårbegripliga och ohanterbara för äldre som varken har  dator, smarttelefon eller behövliga kunskaper. I ett uttalande från mötet kritiserades denna digitala diskriminering, liksom det faktum att bankerna gått in för att minimera kundbetjäningen och tendensen att helt överge ”reda pengar” (dvs sedlar och slantar).

Gordisk knut
- Alla välfärdsområden klagar över att de får för små resurser, inledde riksdagsman Johan Kvarnström, som fått vänta på sin tur på grund av tekniskt strul. Han trodde att korrigeringar därvidlag kommer att ske. Betydligt allvarligare är vårdarbristen, konstaterade han. Den har lett till en orimlig arbetsbörda för vårdarna, ett problem som förvärrades under coronapandemin. Problemet  är något av en gordisk knut; vårdarbristen leder till ökad arbetsbörda och den stora arbetsbördan leder till vårdarbrist, eftersom många av den anledningen slutar och andra avskräcks från att välja yrket.
- Genom att successivt skärpa personaldimensioneringen har man försökt komma till rätta med problemet, konstaterade Kvarnström. Tanken var att regeln om att det på 10 vårdbehövande ska finnas 7 vårdare skulle träda i kraft i början av april 2023, men det har man tvingats senarelägga.
En av orsakerna till bristen på vårdare är de beslut om nedskärningar i yrkesutbildningen som gjordes av regeringen Sipilä. Under den nuvarande regeringens tid har man däremot år för år utbildat fler sjukvådrare, men att fylla glappet mellan behov och tillgång tar tid – och kan troligen inte uppnås enbart med inhemsk personal.
Inledaren, som gärna ville höra vilka förväntningar de församlade pensionstagarna hade på nästa regeringsprogram, gav också en kort resumé över vad regeringen Marin gjort för att underlätta de äldres vardag. Det handlade bl.a. om höjd folk- och garantipension, det förslag om att sänka beskattningen för pensionärer som ingår i budgetförslaget för år 2023 och om att en tjänst som äldreombudsman inrättats. Dessutom har momsen på el sänkts med 10 %, bostadsbidraget för uppvärmningen höjts och de som har oljeeldning får dessutom stöd för att i stället satsa på en miljövänligare teknologi, ex.vis bergvärme. Detta för att underlätta läget i den pågående energikrisen.

Omkullkastad världsordning
- Den världsordning som varit rådande från år 1945 fram till i dag har kastats omkull, inledde Ralf Friberg, som på torsdag förmiddag talade på temat Europa vid skiljevägen. Inledaren med sina erfarenhet från åren i riksdagen och som ambassadör såg Rysslands anfall på Ukraina den 24 februari 2022 som slutdatum för en epok då det ännu fanns en tro på att ekonomiskt utbyte stabiliserar det internationella läget, då det fanns ett samförstånd om ock skört om att inte ta kärnvapen i användning, då man trodde på vänskap mellan folken, på att förnuftet regerade och att USAS:s dominans var en stabiliserande faktor.
- Europa har gått back 100 år, fortsatte han sin dystopiska rundmålning. Då påbörjades avkoloniseringen och folken i de forna kolonierna befriades. I dag bildar Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika ett nytt maktblock. Och kampen om råvarukällorna har hårdnat – detta inte minst till följd av den snabba urbaniseringen, befolkningsexplosionen, klimatförändringen och den tekniska utvecklingen. Samtidigt har Rysslands klassiska aggressivitet tagit sig uttryck i Putins dröm om återupprätta ett stort slaviskt imperium.
-Finns det då någon utväg för Europa? undrade Friberg till slut. Borde nationalstaterna gå samman i en europeisk federation? Vad händer med de små ländernas möjligheter att göra sig hörda i en sådan situation? Borde FN, som i dag är mer eller mindre förlamat, få ett nytt grundfördrag? Slutar Rysslands krig i Ukraina med en katastrof, ett ryskt självmord? Har världen något hopp? Vad är priset för att överleva?
Några trösterika svar på de frågorna gav inte den efterföljande diskussionen, som framför allt kretsade kring jordens begränsade råvarutillgångar. ”Om biltätheten i Kina skulle bli lika stor som i vårt land så skulle jordens järnmalmstillgångar ta slut i ett nafs”, sa Sven-Erik Nylund.
På programmet under de två dagarna stod också grupparbete kring informationsfrågor och frågor om de äldres välfärd, ett kvällssamkväm där ordförande för Pensionärsgillet i Jakobstad Helena Ahlstrand intervjuades och höstmötet, där riktlinjerna för verksamheten för år 2023 drogs upp och de som ska leda verksamheten valdes.

Alf-Erik Helsing 


RESOLUTION

 

Digitaliseringen rusar framåt i det västerländska samhället

med  nästan okontrollerad hastighet. I Finland är beslutsfattare tvungna att på grund av höga kostnader och brist på kvalificerad arbetskraft söka utvägar, som bygger på ett nödtvunget behov att alltmer förlita sig på digitala lösningar.

Detta leder till komplicerade förhållanden, som ofta ter sig omöjliga och ohanterbara för den äldre befolkningen. Finlands svenska pensionstagare och deras distrikt motsätter sig kraftigt tendensen att helt överge sedelhantering, spärra tillgången till banklokaler och försvåra kontakten mellan personal och kund.

De svenska pensionstagarna uppmanar  pensionstagarnas centralförbund att effektivt driva ett utvidgat samarbete med välfärdsbranschens aktörer. Man bör därtill ta initiativ för att undersöka om det går att tillsammans med lokala pensionsföreningar effektivera pensionärernas  möjligheter  att sköta sina bankaffärer.

Samhället står med social- och hälsovårdsreformen inför århundradets sociala avgörande. Kraven att lyckas är enorma. Det oaktat måste nödvändiga resurser stå till buds.

Höstmötet uppmanar alla pensionstagare att aktivt följa med hur detta arbete gestaltas och vid behov ingripa med all kraft.


Klicka på bilderna för att förstora!

Vårmöte -och seminarium 2022

Genast efter påsken åkte föreningarnas representanter till svenska distriktets vårmöte och seminarium i Virdois, Rajanimi. Ett styrelsemöte hann man också med.

Jonatan Wikström, vice ordförande för Finlandssvenska unga socialdemokrater – FSUD inledde tisdagen diskussionen om klimatkrisen och Anna Caldén, koordinator Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS, talade om social rättvisa. I samband med kvällsprogrammet intervjuade Affe Helsing Torsten Spring. Onsdagen inleddes av Elisabeth Kajander, projektchef Västra-Nylands välfärdsområde, hade som rubrik Uppbyggandet och organiserandet av välfärdsområdet för sin inledning. Kolla nedanstående länkar.

Vårmötet löpte smidigt tack vare rutinerade mötesledare väl förberedda mötehandlingar.

Ordförande Stig Kumlín
Anna Caldén föreläste via länk.
Jonatan Wikström
Alf-Erik Helsing intervjuar Torsten Spring
Kvällssamkväm

UTTALANDE FRÅN SEMINARIET

 

Vi delar de ungas oro
I en tid då krig igen rasar i Europa och en rovlysten stormakt motiverar sitt överfall på en fredlig granne med omsorg om sin egen säkerhet är det lätt att glömma ett mer långsiktigt och osynligt hot mot mänsklighetens fortlevnad. Kriget i Ukraina har både på detta sätt och genom dess pris i form av enorma mänskliga lidanden och ett enormt resursslöseri utgjort ett allvarligt bakslag i kampen mot klimatuppvärmningen. Det konstaterar det svenska distriktet inom Pensionstagarnas Centralförbund vid sitt vårmöte i Rajaniemi 19 och 20 april. Vi äldre delar den oro som dagens unga känner inför den klimatkris som förvärrats under de senaste decennierna. Debattinledaren Jonatan Wikström betonade dock att det är fullt möjligt att halvera utsläppen till år 2030. Men, tillade han, den gröna omställningen bör göras på ett socialt rättvist sätt. Omställningen innebär visserligen uppoffringar för alla, men i det långa loppet kan den också ge såväl ekonomiska som hälsomässiga fördelar.
Kravet på social rättvisa var det bärande temat också i Anna Caldéns inledning. Hon konstaterade att den sociala sektorn ägnades minimal uppmärksamhet i debatten inför välfärdsområdesvalet, detta trots dess centrala roll inom den förebyggande hälsovården och  dess betydelse för barns, ungas, gamlas och personers med funktionsvariationer välbefinnande. ”Glöm inte de unga”, uppmanade hon. ”Servicen bör bibehållas på den nuvarande nivån och helst förbättras. Den harmonisering man eftersträvar på riksnivå får inte leda till att servicen försämras i de regioner som hunnit längst. Detta gäller givetvis också rätten att få service på svenska.”

Hon framhöll särskilt den tredje sektorns roll i sammanhanget. Tredje sektorn erbjuder service med låg tröskel och baseras i hög grad på frivilligarbete, påpekade hon och tillade att samhället har ansvar för att finansieringen av detta viktiga komplement till den offentliga sektorns tryggas. 


 

Deltagarna i höstmötet/seminariet 11-12.10.2021.
Fotograf: Marianne Laxén
Ordförande Stig Kumlín öppnar seminariet
Stig gratulerade Manne och överräckte blommor till hennes 75-års dag som var senaste år, tillade att Brita också fyllde 75 då, men har fått hämta ut sina blommor i Vasa. Nu fick båda ta emot de förtjänsttecken i guld med diplom, som PCF beviljat dem redan den 20 augusti 2020 på anhållan av PCF:s svenska distrikt. Så i coronatider.
Peter Sjökvist, fullmäktigeledamot i Närpes inledde diskussionen kommunernas utmaningar under den följande fullmäktigeperioden.
Rauno Kousa berättar om de nya förslagen till stadgar
Bo Isaksson (Ekenäs Pensionstagare), Börje Fagerstedt (Borgånejdens Svenska Pensionstagare) och Maj Granroth (Karis Svenska Pensionstagare) i djupa tankar.
Fjalar Sjölund (Borgånejdens Svenska Pensionstagare), Rauno Kousa (Ekenäs Pensionstagare, René Lundqvist (Karis Svenska Pensionstagare och Rosita Sundén (Vasa Pensionstagare) i ivrig diskussion.
Harding Lindholm (Ekenäs Pensionstagare) verkar ha kommit på lösningen och Roger Sundén (Vasa pensionstagare) Betrice Sjögren-Ström (Karis Svenska Pensionstagare är lättade.
Torsten Spring (Borgånejdens Svenska Pensionstagare), Stig Kumlín (Helsingfors Pensionstagare) och Brita Helsing (Vasa Pensionstagare) verkar belåtna.
Kvällsbit, bastu och samvaro.
Affe Helsing intervjuar Rauno Kousa. En mycket intressant livhistoria.

Höstmöte- och seminarium i Rajaniemi 11 - 12.10.2021

Efter en tid med coronarestriktioner kunde PCF:s svenska distrikt hålla sitt höstmöte- och seminarium på förbundets semestergård Rajaniemi i Virdois.

Mötet behandlade stadgeenliga ärenden. Ordförande Stig Kumlín återvaldes. Det var också tänkt att den nya styrelsen skulle väljas och hålla sitt konstituerande möte men detta kunde inte genomföras då en del föreningar inte ännu hållit sitt höstmöte och därför inte utsett sina styrelsekandidater. Detta kommer att ordnas under hösten.

Vid seminariet presenterade Rauno Kousa förslagen till nya stadgar som kommer att godkännas vid Förbundskongressen som hålls i Åbo 3-4.11.2021. Distriktets föreningar har en representant per förening. Distriktet har också en observatör på kongressen.

Peter Sjökvist, fullmäktigeledamot i Närpes, inledde diskussionen om utmaningar under den följande fullmäktigeperioden.

Grupparbetena i fyra olika grupper diskuterade föreningarnas utmaningar.

Alf-Erik Helsing intervjuade under kvällen Rauno Kousa som trollband åhörarna med många intressanta händelser från barndomen och under sitt aktiva liv.

Förvaltningsdirektör Petra Toivonen vid PCF gav sin syn på Förbundskongressens kärnfrågor och rörelsens framtid.  Detta gjordes via nätet med god kvalitet på ljud och bild som också möjliggjorde att deltagarna i salen kunde delta i diskussionen. Smidig och diskret moderator var Brita Helsing.

Nedan presenteras uttalande från PCF:s svenska distrikts höstmöte och verksamhetsplan för följande period. Nytt för nästa år är att styrelsen samlas minst fyra gånger under verksamhetsåret efter att arbetsutskottet slopades 2021. Mötena hålls vanligen i distansform och att ett informationsutskott som består av Marianne Laxén, Henrik Helenius, Alf-Erik Helsing och Erik Ekman tillsatts.

Text:Erik Ekman.      Bilder: Marianne Laxén och Erik Ekman


 

Slå vakt om välfärden

PCF:s svenska distrikt har stora förväntningar på den aktuella social- och hälsovårdsreformen. Då reformen startade var utgångspunkten att vården ska vara lättillgänglig för alla var man än bor. Det bör vara raka rör i samspelet mellan specialsjukvården, hälsovården och socialvården – varken prestige- eller andra skäl bör få hindra någon från att snabbt få adekvat vård. Man ska inte bollas från lucka till lucka. Möjligheten att få vård ska heller inte vara beroende av den personliga ekonomin. Detta villkor skulle inte uppfyllas om man likt regeringen Sipilä hade bolagiserat vården och gett fritt spelrum för nolltaxerande multinationella vårdbolag.

Trots allt är det fortfarande en öppen fråga hur dessa principer kommer att tolkas och tillämpas inom de nya välfärdsområdena. På högerhåll gör man ingen hemlighet av sin vilja att göra vården till ett geschäft för det privata vinstintresset. Därför är det kommande valet av fullmäktige i välfärdsområdena så viktigt.

Pensionärernas välmående hotas i dag också från andra håll. Pensionärsfattigdomen är en realitet för många i dagens Finland. Höga boendekostnader, stigande livsmedelskostnader och dyra mediciner gör det dagliga livet svårt för många. För dem som bor i glesbygden är en bristfälligt fungerande kollektivtrafik ett stort problem och i urbana miljöer är det inte alltid så tryggt att röra sig för äldre personer.

Dessa hot måste avvärjas med beslutsamma åtgärder från samhällets sida. De planerade höjningarna av minimipensionerna bör fortsätta. En eventuell momshöjning får inte leda till höjning av priserna på baslivsmedel. Viktigt är också att den nyinstiftade äldreombudsmannainstitutionen får tillräckliga resurser och att de kommunala äldreråden och välfärdsområdenas äldreråd får ett reellt inflytande.

Uttalande från PCF:s svenska distrikts höstmöte i Virdois 12.10.2021

 


Pensionstagarnas Centralförbunds Svenska Distrikt                 

12.9.2021

                                                      

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022

ALLMÄNT

Distriktet har sex medlemsföreningar, vilka 24.8.2021 hade 326 medlemmar. Distriktet har under följande kongressperiod två representanter i centralförbundets förvaltningsorgan, Rauno Kousa som styrelsens egentliga medlem och Torsten Spring som medlem i förbundsfullmäktige. Marianne Laxén representerar förbundet i det nordiska och europeiska samarbetet. Stig Kumlin är ersättare i förbundsstyrelsen och Marianne Laxén i förbundsfullmäktige. Representationen gäller såvida kongressen i Åbo 3-4.11.2021 godkänner distriktets förslag.

FÖRVALTNING

Förbundskongressen hålls i Åbo 3-4.11.2021.

Distriktets föreningar har rätt till en delegat per förening, dessutom kan distriktet utse en observatör. Föreningarnas representanter är: Borgånejdens Svenska Pensionstagare rf, Torsten Spring, ersättare Fjalar Sjölund. Ekenäs Pensionstagare rf, Rauno Kousa, ersättare Marianne Isaksson-Heimberg. Helsingfors Pensionstagare rf Marianne Laxén. Karis Svenska Pensionstagare rf, Maj Granroth. Vasa Pensionstagare rf Brita Helsing, ersättare Christer Westerback. Distriktets observatör på kongressen är ordförande Stig Kumlin.

Kongressens beslut ger riktlinjer för distriktets och föreningarnas verksamhet för de fyra följande åren. Distriktets och föreningarnas stadgar kommer att ändras att motsvara kongressens beslut.

Närmare uppgifter om kongressen och tidtabellen finns på EKL:s hemsida.

Distriktsmöten

Distriktet samlas till vårmöte i april 2022 och till höstmöte i oktober - november 2022. Styrelsen besluter närmare om exakta tidpunkter och mötesplatser.

Styrelsen

Styrelsen samlas minst fyra gånger under verksamhetsåret efter att arbetsutskottet slopades 2021. Mötena hålls vanligen i distansform.

SEMINARIER

Distriktet arrangerar två seminarier årligen kring aktuella social-, pensions- och samhällspolitiska frågor.

KANSLI

Distriktets kansli verkar i ordförandens, kassörens och sekreterarens hem. Kontakt via internet hålls mellan styrelsemedlemmarna samt föreningarna.

EKONOMI

Distriktets finanser är begränsade men ekonomin är i god ordning.

MEDLEMSAKTIVITET

Representanter för distriktets styrelse besöker gärna medlemsföreningarna under verksamhetsåret. Målet är att stödja föreningarna att följa med och att påverka de kommunala förtroendevalda och att uppmuntra våra representanter i de kommunala äldreråden till aktivt deltagande och påverkansarbete. Distriktet försöker även stödja föreningarnas strävan att starta klubbar för olika verksamheter, att starta diskussionsgrupper och att effektivera kontakterna till de enskilda medlemmarna. Kontakter till lokal media sköts av föreningarna i frågor som är centrala och aktuella för pensionärerna.

Föreningar uppmuntras att idka en aktiv, kontinuerlig medlemsvärvningskampanj. Förbundets kampanj avslutas 15.11.2021. Distriktets medlemsantal har från 2020 fram till 24.8.2021 sjunkit med 5,8% inom förbundet, då Pensionärsgillet i Jakobstad räknas med är nedgången 8,2 %.

Startandet av nya föreningar på tvåspråkiga orter är viktigt. Förbundet och distriktet stöder ekonomiskt de nya föreningarna.

Distriktet uppmanar föreningarna att delta i förbundets olika kampanjer. I motionskampanjen gäller det att försvara vår seger från de tre senaste åren.

INFORMATION

Förbundets tidning Eläkkeensaaja innehåller en svensk sida i varje nummer. Föreningarna uppmuntras till att aktivt sända tidningen textmaterial, framförallt texter som behandlar nationella men även lokala intressebevakningsfrågor. I tidningen ingår också översikter om föreningarnas verksamhet. Som redaktör för den svenska sidan fungerar för närvarande Marianne Laxén. Vid behov informerar distriktet om sin verksamhet via webbtidningen Arbetarbladet. Distriktet har också en egen hemsida.

Protokollen från distrikts- och styrelsemöten sänds till föreningarna för kännedom. Likaså en sammanfattning från förbundets styrelsemöten.

Distriktet förmedlar förbundets aktuella information till föreningarna. Information hittas också på förbundets hemsida www.ekl.fi .

Henrik Helenius är distriktets representant i tidningen Eläkkeensaajas redaktionsråd. Erik Ekman ansvarar för distriktets hemsida.

Distriktet och fyra föreningar har en egen hemsida, adresser:

                     

                      svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi

                      ekenaspensionstagare.elakkeensaajat.fi

                      karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi

                      borgånejdenspens.net

                      Förbundets hemsida elakkeensaajat.fi eller ekl.fi

                      Vasa Pensionstagare finns på Facebook

 

Distriktet sammanställer motioner till förbundets styrelse gällande frågor som är angelägna för pensionstagarna.

Distriktet har ett informationsutskott som består av Marianne Laxén, Henrik Helenius, Alf-Erik Helsing och Erik Ekman.

Från distriktsmöten och styrelsens  möten ges vid behov uttalanden om aktuella intressebevakningsfrågor. Mellan mötena svarar distriktets ordförande tillsammans med styrelsen för uttalandena.

Föreningarna bör årligen sända de förtroendevaldas namn och kontaktuppgifter till distriktets sekreterare.

Ordförande och styrelsen upprätthåller kontakter till finlandssvensk media med avsikt att göra distriktets verksamhet mera känd. De lokala medierna nås bäst av föreningarna.

Distriktet strävar till att samarbeta med FFC:s svenska arbetsgrupp i frågor som rör pensionspolitik och verksamhet för kommande pensionärer

Stig Kumlin är distriktets representant i Arbetarnas Bildningsförbunds (ABF) fullmäktige. Distriktets representant deltar i ABF:s svenska sekretariats verksamhet.

 

Styrelsen

 

 

 

 

 

 


 

Motionskampanjen. Under den pågående epidemin uppmanas vi pensionärer att vara hemma i karantänliknande förhållanden, men vi får gå ut. Motionen är en av hälsans grundpelare. Vår motionskampanj pågår. Nu har vi ett ypperligt tillfälle att gå ut och därmed förebygga ohälsa. Håll 1 - 2 meters avstånd till andra motionärer.

VIKTIGT!

PDF-tiedostoVanhusneuvosto-opasSVE_kevyt_nettiin.pdf (418 kB)
Broschyr för ÄLDRERÅDEN

UTTALANDE 23.10.2019

Svenska distriktet inom Pensionstagarnas centralförbund (PCF)

 

  • Omoraliskt att oppositionen gycklar med försöken att förbättra pensionstagarnas utkomst, säger de svenska pensionstagarna inom PCF. Skämten om första maj-hundringen fastnar i halsen.
  • Pensionstagarna kräver nu klimatsolidaritet.
  • De äldre medborgarna anser att det är oansvarigt att försöka bygga upp en konflikt mellan dem och de unga.
  • Man stöder de ungas kamp mot klimatförändringar.

Svenska pensionstagare omfattar med glädje regeringen Rinnes program för att förbättra särskilt de svagast ställda pensionärernas livssituation. Regeringens pensionspolitik innebär ett efterlängtat skifte från den helborgerliga regeringen Sipiläs reaktionära beslut att skära i pensionärernas snålt tillmätta tillvaro.

Mot bakgrunden av en tidigare okänslig inställning till pensionerade medborgare är det förkastligt och politiskt omoraliskt att gyckla kring ett  ärende som för de berörda är av största betydelse.Skämtet om första maj-hundringen fastnar i halsen.

Vi pensionstagare vädjar till dagens unga medborgre att ta avstånd från oansvariga försök att framkalla en konflikt mellan arbetande generationer och äldre medborgare. Deras insats bygger på att det välfärdssamhälle och den gemenskap som skapats gör fortsatta insatser att bidra till sysselsättning, vård och trevnad möjliga.

Dagens unga är inte odödliga och måste i sinom tid möta utmaningar som åldern medför.Vi äldre vill ge vårt stöd för de ungas kampmot de klimatförändringar som äventyrar möjligheterna att överleva på vår planet.

Vi räcker en knotig hand, inte bara till våra barn,barnbarn utan till alla medborgare som har detta land och klot gemensamt.  


 

Bilder från höstmötet/seminariet 2019. Fotograf: Roger Sundén

Alf-Erik Helsing presenterar FSD:s historik.
Ralf Friberg intervjuar Stig Kumlín.
Helena Ahlstrand redovisar sin grupps arbete.
Brita Helsing och nyvalda distriktsorförande Stig Kumlín avtackar avgående ordförande Marianne Laxén.
Fin höstdag i Rajaniemi.
Torsten Spring redovisar sin grupps arbete.
Rauno Kousa redovisar sin grupps arbete.

 

 

Uttalande PCF:s svenska distrikt

Närpes 26.4. 2019

 

Vi pensionärer tillhör de äldsta generationerna i vårt land. På grund av vår livslånga insats och samlade erfarenhet har vi rätt att ställa höga krav på hur den politiska situationen efter riksdagsvalet skall lösas.

De partier som har fått en fullmakt från folket att fatta de krävande besluten för framtiden står alla på samma startlinje. I slutändan bör vi se en lösning, som bygger på en human livssyn, respekt för Finlands beprövade, parlamentariska traditioner och dess demokrati.

Den nya regeringen bör återställa jämlikheten mellan olika samhällsgrupper, återställa resurser för utbildning och forskning. Socialdemokraternas krav på höjt studiestöd, fungerande kollektivtrafik inklusive den för oss livsviktiga taxiverksamheten och en reform av familjeledigheten åtnjuter pensionstagarnas fulla understöd.

Av rättviseskäl och för att trygga alla pensionstagares utkomst bör de lägsta pensionerna höjas och nedfrysningen av index upphöra. Beskattningen av pensionsinkomster bör följa samma riktlinjer som löntagarnas inkomster.

Regeringen bör beslutsamt gå in för konkreta åtgärder för att bromsa klimatuppvärmningen. Reformen av socialvården bör ta sikte på att skapa tillräckliga resurser för högklassig vård samt strypa privata vårdföretags möjligheter till profit på skattemedel och skattemanipulation.

Den avgångna helborgerliga regeringen har saknat förståelse för den svenskspråkiga befolkningens särskilda intressen. Kravet på nationalspråkens likaberättigande inom utbildning, kultur och sociala behov måste nu tillgodoses. Särskilt med tilltagande ålder växer behovet att göra sig förstådd på modersmålet.

Pensionstagarna emotser att den nya regeringen förmår agera i en anda av samförstånd och ansvar.

  

Svenska pensionstagare i Närpes

 

Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt höll i år sitt vårmöte och seminarium i Närpes 25-26 april.

Under år 2018 har Marianne Laxén från Helsingfors fungerat som ordförande. Stig Kumlín från Vanda har fungerat som sekreterare och som kassör Rauno Kousa från Ekenäs.

Styrelsen har bestått av representanter från föreningarna i Lovisa, Borgå, Helsingfors, Karis, Ekenäs, Närpes, Vasa och Jakobstad.

Distriktets hedersordförande Ralf Friberg från Ekenäs har deltagit aktivt i verksamheten. Verksamhetsgranskare för år 2018 har varit Märta Malmberg och Sonja Widberg från Ekenäs.

I samband med vår- och höstmötena har två seminarier arrangerats. Det första 16 - 17 april i Kisakeskus i Pojo under rubriken ”De äldres problem - vem löser dem?” och det andra vid höstmötet i Rajaniemi med rubriken ”Nya utmaningar i socialpolitiken och äldreomsorgen”.

Nu vid seminariet i Närpes gjorde Rebecca Åkers, kandidat i riksdagsvalet 2019, en fin och välstrukturerad analys av riksdagsvalet 2019. Caroline Lång, assistent på Österbottens förbund, inledde med en presentation som hon själv gjort om intern- och extern information. Alf-Erik Helsing hade förberett frågor till grupparbeten, utgående från deras inlägg.

Då det gäller information till och från pensionärer betonades vikten av ”pappersformatet” som medlemsbrev och tidningar samt radio medan internetbaserad info via hemsidor och deras fina möjligheter till interaktivitet, e-post, facebookgrupper, whatsappgrupper, skype och sms ännu kan betraktas som komplement på grund av att alla pensionärer inte i dag har möjlighet att använda dator.

 

Viktigt att vi i dag uppmuntrar våra medlemmar att lära sig använda dagens teknik till nytta och nöje.

Vid seminariet gjordes ett uttalande som kan läsas i sin helhet på distriktets hemsida på adressen: https://svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi/verksamhet/

Under kvällen har det blivit tradition att Ralf Friberg intervjuar någon föreningsmedlem som har haft betydelse för organisationen. Denna gång stod Lars Björklund från Karis i tur.

 

 

Text: Erik Ekman


 

Bilder från distriktets vårmöte/seminarium i Närpes 25-26 april 2019.

Klicka på bilden för annan version. Foton med texter: Erik Ekman

Distriktets ordförande Marianne Laxén hälsade välkomna och kassören Rauno Kousa myser i bakgrunden.
Distriktets kassör Rauno Kousa presenterar bokslutet för år 2018 och mötet kunde konstatera att det är i balans.
Torsten Spring som fyllt 75 år under det gångna verksamhetsåret gratuleras av ordförande "Manne".
Stig Kumlín har också fyllt 75 år under det gångna verksamhetsåret. Han fick också EKLs guldmärke för alla de uppgifter som han har haft inom Helsinfors pensionstagare och det svenska distriktet.
Deltagare.
Deltagare.
Deltagare.
Caroline Lång, assistent på Österbottens förbund, inledde med en presentation som hon själv gjort om inern- och extern information. Hennes föreläsning användes som grund för grupparbeten. Distriktes hedersordförande Ralf Friberg fungerade som moderator.
Alf-Erik Helsing delar ut grupparbetsuppgifter.
Ralf Friberg intervjuar Lars Björklund från Karis.
Rebecca Åkers, kandidat i riksdagsvalet 2019, studerande, servitris, lokalpolitiker och världsförbättrare från Korsholm gjorde en fin och välstrukturerad analys av riksdagasvalet 2019. Hennes analys utgjorde grund för grupparbete. Vi kommer att presenterra hennes analys inom kort.


 

Några bilder från PCF:s Svenska distrikts höstmöte och seminarium i Rajaniemi, Virdos 5-6 november 2018.

Uttalande PENSIONSTAGARNAS SVENSKA DISTRIKT 6.11.2018.

Foto:Roger Sundén
Ordförande för FSD Viktor Kock föreläste om nya utmaningar i socialpolitiken och äldreomsorgen. På bilden syns ocks Marianne Laxén och en skymt av Stig Kumlin.Foto: Roger Sundén.
Första gången som vi använde skypekontakt vid seminariet. Äldreomsorgsdirektö Jenny Österdahl föreläste om äldreomsorgen i Närpes, Brita Helsing skötte kontakten från vår sida och deltagarne kunde se föreläsaren och hennes PowerPoint presentation i stor bild på skärm. Foto: Erik Ekman
Marianne Laxén ställer frågor och för fram åsikter via Skype. Foto: Erik Ekman.
Enligt tradition gjorde Ralf Friberg också denna gång en intervju i samband med bastun och kvällsbiten. Intrvjuoffer var denna gång Harding Lindholm från Ekenäs. Foto: Erik Ekman
Vi lyssnar med spänning på intervjun.
Alf-Erik Helsing presenterade sin arbetsgrupps svar. Det märktes tydligt att han kan det där med att göra anteckningar. Foto: Erik Ekman
Ritva Granholm presenterade sin arbetsgrupps resultat. Foto: Erik Ekman
Anita Spring visade också att hon kan framföra sin grupps åsikter på ett klart och tydligt sätt. Foto: Erik Ekman
Van att uppträda. Stig Kumlin presenterade gruppens arbete. Foto: Roger Sundén

Uttalande PENSIONSTAGARNAS SVENSKA DISTRIKT 6.11.2018

 

Vårt samhälle är i dag mera splittrat än på årtionden. Dagens kris inom äldreomsorg och social service i allmänhet saknar sitt motstycke. Oberoende av politisk hemvist bör dagens pensionsorganisationer uppträda aktivt och enigt. Regeringen Sipilä har blivit en förbannelse i folkets mun.

Svenska pensionstagarnas distrikt sammanfattar sin ståndpunkt i följande stycken:

PENSIONSPOLITIK

En omedelbar höjning av garantipensionen är en väg ut för de minst bemedlade pensionärerna. Höjningen bör äga rum i euro och inte procent.

I regeringsförhandlingarna bör socialdemokraterna ånyo framföra kravet på att en äldreombudsman tillsättes med tillräckliga fullmakter att ingripa.

Den otillräckliga och orimliga bemanningen i äldrevården måste korrigeras. Vi kan inte ha “hemvård på landsvägen”.

SKATTEPOLITIKEN:

En rättvis beskattning förutsätter att skatt utfaller lika för löneinkomster och pensionsintäkter och att beskattningen av kapitalinkomster anpassas till denna allmänna norm. Skatteflykt måste beivras med internationellt samarbete.

En fungerande beskattning förutsätter att skattebasen breddas. Nya produktionsformer till följd av robotisering och datorisering bör leda till en breddad skattebas och ett skatteuttag som kan trygga välfärdssamhällets bestånd.

FAMILJEPOLITIK:

Föräldraledighetens akuta problem måste få sin lösning så snart som möjligt efter att en ny regering har tillträtt. Pensionstagarna föredrar därvid den modell som kallats 6+6+6. Därmed blir bördorna som föräldraledigheten medför jämnare fördelade – också från arbetsgivarens synpunkt.

Den senaste tidens rapporter om rentav kaotiska förhållanden inom en från många sidor stressad familj, ofta med katastrofalt fattiga resurser kräver omedelbara åtgärder. Vid sidan av ökade resurser för att möta familjens problem så tidigt som möjligt, innebär detta att kriser i bästa fall kan förebyggas i sin linda.

Dagens pensionärsgeneration gömmer på fortfarande outnyttjade resurser.Många är beredda att satsa sina krafter på frivilligarbete. För denna generation känns det särskilt kränkande att mor- och farföräldrarna kan hindras att träffa sina barnbarn, t.o.m. trots att detta I de flesta fall vore till barnbarnens direkta fördel.

ÄLDREOMSORGEN:

Distriktsmötet lanserar ett uppslag att fogas till en fungerande äldreomsorg. Det offentliga borde med bidrag och ökad rådgivning stimulera ombyggnaden av gamla lägenheter och egna hem till handikappvänliga utrymmen. Genom detta möjliggörs att en äldre generation tryggt kan bo hemma en längre tid än nu.

Det råder en fatal tidsbrist inom äldrevården. Det måste beredas möjligheter för att hemvården kan fungera humant och enligt sin ursprungliga idé. Myndigheternas och handläggarnas bemötande bör visa upp ” ett mänskligt ansikte”. Läkarna kan inte vara ”datordoktorer” som ser mera till skärmen än människan. Det är värdefullt att frivilliga vän- och samtalstjänster vinner alltmera terräng och allmän uppskattning.

Lönesättningen inom branschen bör motsvara det krävande arbetets verkliga och humana värde.

Vid svår brist på utbildad personal bör man kunna ordna en invandring av lämpliga vårdare.

Uttalande Svenska distriktet inom Pensionstagarnas centralförbund

Pojo 17.4.2018

Varje tänkande människa måste i dag hysa en djup oro över läget i världen. Stormakterna bedriver ett livsfarligt spel med massförstörelsevapnen som insats. Vi stöder statsledningens ansträngningar att värna freden och de mänskliga rättigheterna.

Den framrusande och allt omfattande digitaliseringen gör de äldre till en diskriminerad grupp i samhället. Med utgångspunkt i bankernas nit att utnyttja datorväsendet till det yttersta tvingas icke-datorsmarta pensionärer in i en ofrivillig tvångströja. Oförutsedda privata ekonomiska förluster kan uppstå i datorvågens kölvatten.

Den helborgerliga regeringen dansar reservationslöst till kapitalisternas pipa. Många pensionärer utför oavlönat arbete, bidrar till vården av barnbarn och hemvårdsberoende anhöriga samt deltar i värdefullt frivilligt, ideellt arbete. I dagens pressade läge är denna insats oskattbar. Regeringen bör konkret värdesätta detta.

All politisk styrka bör nu mobiliseras inför riksdagsvalet och andra liknande avgöranden av största betydelse för välfärdssamhällets bestånd och utveckling. Regeringen Sipilä bör med gemensamma krafter förvisas till en historisk skamvrå.

Försvagade familjeband, en brutalisering av moraliska och etiska riktlinjer samt en allmän medmänsklig likgiltighet utsätter i dag äldre människor för allt mera våld. Värnlösa äldre människor blir lurade, misshandlade eller rånade. Det svenska distriktet uppmanar Pensionstagarnas centralförbund att ta upp våldsproblematiken med sina parallellorganisationer och den vägen med politiska partier och sociala experter.

Inom vår samhällspolitik förekommer talrika exempel på att forskare och myndigheter endast med svårighet tillägnar sig rön och vårdmodeller som tagits fram i andra europeiska länder. Ibland har vårdpolitiken utformats på basen av vad man tror sig veta, inte på konkreta resultat av forskning och vårdpraxis.

Distriktet uppmanar Pensionstagarnas centralförbund att inleda ett nordiskt samarbete kring konceptet att utveckla utpräglat åldringsvänliga städer.


Uttalande från de svenska pensionstagarnas höstmöte i Virdois 11. – 12.10.2017.

En störtflod av festtal har redan hållits med anledning av republikens 100 år som självständig nation. Alla jippon står under den smattrande devisen Tillsammans!

Både gångna generationer och dagens äldre befolkning får nu ett ögonblick sola sig i glansen av sina både starka och sega insatser för att främja medborgarnas levnadsvillkor och i sista hand vår överlevnad.

Efter jubileumsåret slocknar strålkastarna. Pensionstagarna är tvungna att ställa frågan, hur har regeringen Sipilä reagerat på de äldsta medborgargruppernas trångmål? Minst en femtedel av pensionstagarna har ställts utanför de få förbättringar som har kommit övriga grupper till del.

Medan regeringens skatteprogram tryggar lättnader för anställda och företagare med medelstora eller toppinkomster försämras läget för dem som lyfter en genomsnittlig pension på 1 500 euro i månaden eller mindre. De utgör 800 000 människor – över hälften av alla pensionstagare.

Regeringen vägrar upphäva nedfrysningen av nivåerna på index. Man rör inte en fena för att påbörja ett konkret program för att rätta till det finländska pensionssystemets flagranta orättvisor. Europeiska Unionen har redan prickat vårt s.k. välfärdssamhälle för dess hjärtlösa behandling av pensionstagarna.

Beskattningen av pensionärer borde jämställas med skattebehandlingen av löntagarnas inkomster.

Regeringen Sipilä står inför vägs ände. Då kan man hoppas att dess illa förberedda, delvis okunniga och egoistiska intresse- och socialpolitik får ett slut. Också pensionstagarna har ett ansvar för att utvecklingen skall kunna styras in på nya spår.


 

Ordförande Stig Kumlín
Torsten Spring redogör för grupparbete
Rauno Kousa redogör för grupparbete.
Deltagare 2022
Anna Caldén föreläste via länk
Tisdagkväll och intervju
Tisdagkväll och intervju
Affe Helsing är rutinerad avslappnad intervjuare och Torsten spring berättar fängslande om sitt liv.

Nedan en del bilder från Seminariet och höstmötet 2017.  Klicka på bilderna för att förstora.

Bilder och bildtexter Erik Ekman.

Ordförande Marianne Laxén öppnar seminariet
Sekreteraren Stig Kumlín
Ralf Friberg gjorde en grundlig inledning omfattande Finlands 100 år. Vilka kunskaper och vilket minne!
Gudrun Eklöf deltog i seminariet.
Distriktets kassör redogör i detta fall för grupparbetet i sin grupp.
Jakob Storbjörk, en ny och positiv bekanskap för en del, presenterade sin analys av de gångna åren, dagens situation och mål för framtiden.
Ekenäsborna anländer.
Borgåborna på plats.
Medan styrelsen jobbar.
Styrelsen gör sig redo inför morgondagens möte.
Höst.
Vi njuter medan styrelsen jobbar.
Höst.
Höst.
Seminariets deltagare.
Seminariets deltagare från andra sidan sett
Snart börjar det första grupparbetet
Grupparbete.
Grupparbete.
Grupparbete.
Grupparbete.
Alf-Erik (Affe) Helsing presenterare grupparbete.
Brita Helsing presenterar grupparbete.
Stig Kumlín presenterar grupparbete.
Väntan på kvällens program.
Innan kortspelet började.
Ralf Friberg intervjuar Gudrun Eklöf
Mera grupparbete.
Mera grupparbete.
Tomas Lagerwall

Vårmöte/seminarium i Kisakeskus 10-11 april 2017.

I samband med distriktets vårmöte arrangerades ett seminarium under rubriken "Välfärdsteknik för äldre - möjligheter eller hot". Inledningen av Tomas Lagerwall ledde till en intressant diskussion om användningen av en mängd olika former av tekniska hjälpmedel, deras för- och nackdelar. Ämnet diskuterades utförligt i tre olika grupparbeten som redovisades följande dag.

Under kvällen intervjuades Anita Spring av Ralf Friberg och under den andra dagen gjorde Maarit Feldt-Ranta en tydlig analys av kommunalvalet 2017. Vi fick också bekanta oss med Arbetarbladets nya chefredaktör Johan Kvarnström som presenterade sig vid tillfället.

Uttalande från seminariet

Pensionstagarnas Centralförbund har upprepade gånger ifrågasatt att socialservicen skall flyttas till landskapen och krävt att socialsektorn sköts lokalt i kommunerna. Likaså har förbundet motsatt sig “valfriheten” i den form regeringen Sipilä föreslår. Pensionstagarna är mycket kritiska till sotereformen.

Det allvarligaste problemet med valfriheten blir dess brokiga tillämpning över ett brett fält av kommuner i radikalt olika förhållanden. Detta missförhållande är från grundlagssynpunkt och med hänvisning till språklagen ett starkt hot mot den finlandssvenska glesbygden

PCF:s svenska distrikt kommer att arbeta för att socialvården skall förbli ett ansvar för kommunerna.

 

Text och bilder: Erik Ekman

 

 

 

 

 

Mera bilder. Klicka på bilden för att förstora

Distriktets ordförande Marianne Laxén öppnar seminariet.
Maarit Feldt-Ranta anlysera kommunalvalet 2017
Arbetarbladets nya chefredaktör Jonas Kvarnström
Deltagare
Deltagare
Grupparbete
Grupparbete
Grupparbete
Ralf Friberg intervjuar Anita Spring
Kl.7 på morgonen
Kl.7 på morgonen
Kl.7 på morgonen
Alf-Erik Helsing presenterar grupparbete.
Social- och hälsovårdsreformen samt älderådens fortsatta uppgifter behandlas.
Grupparbetsuppgift
Redovisning av grupparbeten. Affe Helsing och Marianne Laxén
Vice ordförande Brita Helsing fungerade som sekreterare vid höstmötet medan Marianne Laxén ledde ordet.

Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt  8.10.2016                             

 

HÖSTMÖTE I VIRDOIS

 

Ställningstagande

Pensionstagarna i vårt land upplever för närvarande ett skrämmande läge inom pensions- och vårdpolitikens fält. Samhället erbjuder i dag pensionärerna en direkt motsats till målet för en tryggad äldretillvaro: en tillfredsställande utkomst, rätt dimensionerade vårdinsatser och ett fungerande boende.

 

Frågeställningen är särskilt förbryllande gällande den svenskspråkiga befolkningens rättigheter under denna politiska nydaning, som oberoende av utfallet, kommer att prägla den äldre befolkningens villkor under kommande årtionden.

 

Då svenska intressen har verkat särskilt utsatta och pådrivarna av enspråkigt finska lösningar tett sig synnerligen starka, har riksdagsledamöter med svensk anknytning kunnat samla sig över partigränserna till kraftfulla ställningstaganden.

 

Med detta I åtanke inbjuder svenska distriktet av Pensionstagarnas centralförbund (PCF/EKL) Svenska pensionärsförbundet och övriga grupper med svenskt inslag att sammanträda inom ramen för Pensionärernas intresseorganisation (PIO/EETU). Syftet är att arbeta för större förståelse för och kännedom om de särskilda behov inom hälso- och socialpolitiken som bygger på den svenska befolkningens grundlagsfästa rättigheter.

 

Svenska distriktet kräver att Vasa centralsjukhus´ status skall bevaras som ett av de sjukhus som kan erbjuda högt kvalificerad vård dygnet runt. Lagen om äldrevården bör bibehållas som en central norm med större antal vårdare per patient. Äldreråden skall bestå även på kommunal nivå och med fungerande kontakter till de blivande landskapens äldreråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genom en fatal felinställning på kameran blev en stor del av totalt 54 foton av så dålig kvalitet att jag har valt att inte sätta ut dem här. Hittade felinställningen efter att jag kommit hem. I det här skedet kan jag bara beklaga.

Erik Ekman.


  

Fotot kopierat från arbetarbladet. Fotograf: Siv Åstrand
PCF:s svenska distrikt (under ledning av ordförande Marianne Laxén) sammanträdde i Kisakeskus i Pojo.

Svenska distriktets vårmöte 12-13 april 2016 i Kisakeskus

 

Uttalande från Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt i Pojo 12–13.4.2016.

Fortsatt kamp mot pensionärernas fattigdom

Svenska distriktet känner stor oro inför reformen av social- och hälsovården. Särskilt för den äldre befolkningen ter sig planerna på en reform som halsbrytande. Vårt land kan stå inför en total omfördelning av vårdresurser utan att reformens detaljer ännu är utarbetade. Välfärdssamhällets ideologi med människan i centrum för vård och omsorg är starkt hotad.

Bland många frågetecken ter sig kravet att bolagisera den offentliga vårdsektorn som ödesdigert från en demokratisk synpunkt med hotande påfrestningar på vårdens ideologi och etik. En konkurrens mellan olika aktörer kan leda till stigande kostnader för marknadsföring, osund konkurrens och sämre vårdmöjligheter för de minst bemedlade.

I ljuset av aktuella avslöjanden om penningtvätt i stor skala kräver medborgarnas rättskänsla oavvisligt att de offentliga medel som offras på vården inte under några omständigheter finner sin väg till skatteparadis. Skatterna skall förbli i Finland.

Svenska distriktet stöder kravet att de kommunala äldreråden får fortsätta sin verksamhet. För att tillmötesgå språkliga rättvisekrav och hänsyn bör språklagen ändras så att den även gäller privata aktörer.

Vid en fortsatt beredning av reformerna bör uppmärksamhet fästas vid att social service får tillräckliga resurser. Uppmärksamheten bör fästas vid att närservice,vård i hemmet och handikapptjänsten för äldre medborgare kan tryggas och även byggas ut.

Pensionstagarna observerar en illavarslande brutalisering av samhällsdebatten, av hänsynen till medborgaren och hens rättigheter, till hetsen mot invandring, kort sagt den humanism som har burit upp det finländska samhället.  

Svenska distriktet uppskattar centralförbundets påtagliga framgångar i intressebevakningen. Denna kvalitativt högklassiga insats väcker frågan om pensionärsorganisationerna borde få status som fastslagen remissinstans i pensions- och socialpolitiska frågor. Därtill måste kampen mot pensionärsfattigdomen skärpas. Till målsättningarna hör även att löne- och pensionsinkomster bör beskattas jämlikt.


Kopierat från intervjun i Arbetarbladet med "Friba" inför 80-årsdagen. Fotgraf Siv Åstrand
Siv jobbar med texten till Arbetarbladet. Foto Erik Ekman
Mannes morgonbild. Foto: Marianne Laxén
Styrelsen sammanträdde. Foto: Erik Ekman
Medan styrelsen jobbar. Foto: Erik Ekman
René berättar om vådliga fiskafängen. Undrar om Nancy tvivlar på sanningshalten. Foto: Erik Ekman
Deltagare. Foto: Erik Ekman
Deltagare (B). Foto:Erik Ekman
Ralf Friberg intervjuar Olli Ojala. Foto Erik Ekman
Verksamhetsledare Timo Kokko. Telefonfoto: Erik Ekman
Utsikt från strandbastun. Foto: Erik Ekman
Affe och Brita Helsing. Foto: Erik Ekman
Hildur Boldt försöker reda ut frågorna kring den kommande hälso- och sjuvårdsreformen.

Texten infogas på många deltagares begäran

 

RADIKAL LÖSNING

 

Åldringar är till vårdbesvär.

Brottslingar rymmer och begår

brott. Så varför inte låta dem

byta plats?

 

Sätt åldringarna i fängelse så

får de tillsyn och omvårdnad

dygnet runt. De blir rastade

utomhus, får göra utflykter,

terapi, betald sysselsättning.

De serveras näringsrik och

näringsriktig mat. De får egen

TV på rummet.

Och allt detta gratis!

 

Låt sedan brottslingarna överta

långvårdsplatserna. Senast

klockan 16 dras rullgardinerna ner

för natten. De får nästan ingen

tillsyn för ingen har tid. Hyran dras

från deras dagspeng. Och får de

liggsår med maskar i såren får

de veta att det i varje fall inte är

vanvård.

Vem vill fortsätta begå brott med

risk för en sådan behandling?

 

                                           En medborgare

Hemmets Veckotidning 34/2005 

PowerPoint-esitysKisakeskus 5 2015.ppt (471 kB)
Elisabeths anförande
Seminariet har börjat och intresserade deltagare lyssnar till Jackes Södermans visdomsord. Foto Erik Ekman
Jacke med inlevelse. Fotot kopierat med tillstånd av Arbetarbladet.
Håkan Ekström: Foto Erik Ekman
Elisbeth Kajander. Foto: Erik Ekman
Raf Friberg intervjuar Alf-Erik Helsing. Foto: Erik Ekman
"Strykbrädskören". Fotot kopierat med tillstånd av Arbetarbladet.

 

Distriktets vårmöte 2015 i Kisakesus, Raseborg.

 

Pensionstagare höll ett högklassigt seminarium                                                  24.5.2015

 

Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt höll 21. – 22.5.2015 ett högklassigt seminarium i Kisakeskus i Pojo. Rubriken för seminariet var ”Social- och hälsovården reformeras – vem besluter, får vi vår röst hörd?” Som föredragande fungerade tidigare EU justitieombudsman Jakob Söderman som redogjorde om frågan på nationell nivå. Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander gav en kommunal inblick i frågan och JHL:s förhandlingschef Håkan Ekström berörde personalens ställning i reformen.

 

Seminariets grupparbeten ledde till en sammanfattning av hot och krav inom pensionspolitik och äldreomsorg. Seminariets deltagare hyste stark oro för välfärdspolitikens framtid. Pensionstagarnas utkomst bör tryggas även i tider av ekonomisk kris, i synnerhet då dagens nivå är djupt otillfredsställande.

 

De planerade nedskärningarna får enligt deltagarnas fasta uppfattning en mycket negativ effekt, om inte förändringarna tar i beaktande pensionstagare med små inkomster. Indexjusteringen bör ej slopas för små och medelstora pensioner, också på grund av att detta inte påverkar statsbudgeten. Deltagarna stödde Sitras idé om att godkänna ett större hushållsavdrag samt att ge ekonomiskt stöd till pensionärer med små inkomster. Denna fråga bör tas i beaktande i regeringsförhandlingarna.

 

Man ansåg att lagförslaget om att trygga goda och jämlika villkor för närståendevårdare bör omedelbart ges till riksdagen.

 

Gällande SOTE reformen poängterade man att socialvården fått alldeles för lite uppmärksamhet i diskussionerna. Det väckte bekymmer för att hela reformen görs enbart utgående från hälso- och sjukvårdens behov. Socialvården bör även i fortsättningen vara en uppgift för kommunerna.

 

Enligt pensionstagarna håller Finland alltmer på att halka efter våra nordiska grannländer. Det behövs aktiva insatser för nordisk åldersforskning och gemensamma nordiska insatser för att trygga en hållbar välfärdsmodell. Den nya regeringen kommer att stå inför en utmaning, som inte kan lösas genom högtravande nationalism och isolering från resten av världen.

 

Rauno Kousa

Ekenäs

Uttalande från mötet.

Pensionstagarnas svenska distrikt har vid sitt vårmöte i Pojo diskuterat pensionärernas villkor samt reformen av social- och hälsovården.

 

Pensionstagarna i vårt land hyser stark oro för välfärdspolitikens framtid. Pensionärernas utkomst bör tryggas även i tider av ekonomisk kris, i synnerhet då dagens nivå är djupt otillfredsställande.

 

De planerade nedskärningarna får en mycket negativ effekt, om inte förändringarna tar i beaktande pensionstagare med små inkomster. Indexjusteringen bör ej slopas för små och medelstora pensioner, också på grund av att detta inte påverkar statsbudgeten. En idé om att ge ett större hushållsavdrag samt ekonomiskt stöd till pensionärer med små inkomster, som SITRA fört fram, borde tas i beaktande i regeringsförhandlingarna.

 

Lagförslaget för att trygga goda och jämlika villkor för närståendevårdarna bör omedelbart avges till riksdagen.

 

Gällande SOTE reformen anser vi att socialvården fått alldeles för lite uppmärksamhet i diskussionerna. Vi är bekymrade för att hela reformen görs enbart utgående från hälso- och sjukvårdens behov. Socialvården bör även i fortsättningen vara en uppgift för kommunerna.

 

Vi ser positivt på ett ökat samarbete mellan olika vårdarbetare (närvårdare, sjukskötare och läkare) dygnet runt med konsultation och åtgärder, även på distans. I takt med att antalet åldringar blir fler och vårdbehovet växer i de äldsta åldersklasserna, ökar behovet av geriatrisk utbildning av läkare.

 

Finland håller på att alltmer halka efter våra nordiska grannländer. Det behövs aktiva insatser för nordisk åldersforskning och gemensamma nordiska insatser för att trygga en hållbar välfärdsmodell. Den nya regeringen står här inför en utmaning, som inte kan lösas med högtravande nationalism och isolering från resten av världen.


Läs Arbetarbladets referat på adressen: http://arbetarbladet.fi/category/nyheter/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pensionstagarnas Centralförbunds                                                                 22.9.2014

Svenska Distrikt

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015

 

ALLMÄNT

Distriktet har åtta medlemsföreningar, vilka har sammanlagt ca 500 medlemmar. Distriktet har under denna kongressperiod två representanter inom centralförbundets förvaltningsorgan, Rauno Kousa som styrelsens egentliga medlem och Marianne Laxén vice ordförande i förbundsfullmäktige med ansvar för de internationella ärendena. Marianne Laxén representerar även organisationen i det nordiska och europeiska samarbetet. Som suppleant för Rauno Kousa fungerar Stig Kumlin i förbundsstyrelsen.

FÖRVALTNING

Distriktsmöten

Distriktet samlas till vårmöte i april 2015 och till höstmöte i oktober - november 2015. Arbetsutskottet besluter närmare om exakta tidpunkter och mötesplatser.

Styrelsen

Styrelsen håller sina möten vid behov, dock minst två gånger om året inför distriktsmötena. Arbetsutskottet bestämmer om exakta tidpunkter och mötesplatser.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet samlas minst fyra gånger under verksamhetsåret. Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, kassören och av styrelsen valda medlemmar.

 

SEMINARIER

Distriktet arrangerar två seminarier årligen kring social- och pensionspolitiska frågor.

KANSLI

Distriktets kansli verkar i ordförandens, kassörens och sekreterarens hem. Internet-kontakter finns mellan medlemmarna i arbetsutskottet, styrelsemedlemmarna och föreningarna.

 

FINANSERNA

Distriktets finanser är små men ekonomin är i god ordning.

 

MEDLEMSAKTIVITET

Representanter för distriktets styrelse och arbetsutskott är redo att besöka medlemsföreningar under verksamhetsåret. Målet är att stödja föreningarnas verksamhet genom att starta klubbar för olika verksamheter, att starta diskussionsgrupper och att effektivera kontakterna till de enskilda medlemmarna. Målet är också att stödja föreningarna att följa med och att påverka de lokala kommunala förtroendevalda och tjänstemännen, att uppmuntra våra representanter i de kommunala äldreråden till aktivt deltagande och påverkningsarbete. Kontakter till lokal media utvecklas kontinuerligt inom föreningarna i frågor som är centrala och aktuella för pensionärerna.

Uppmana föreningarna att delta i förbundets kryssning hösten 2015 under rubriken intressebevakning.

Distriktet aktiverar föreningar att delta i förbundets utmaningskampanj. Motionskampanjen genomförs 1.3. – 30.4.2015.

Distriktet har en kontinuerlig medlemsvärvning tillsammans med medlemsföreningarna. Distriktets målsättning är också att kunna bidra till att man grundar nya föreningar på tvåspråkiga orter.

Förbundet och distriktet beviljar bidrag för grundande av nya föreningar.

 

INFORMATION

I förbundstidningen Eläkkeensaaja ingår en svensk sida. Man uppmuntrar till att aktivt sända tidningen textmaterial, framförallt texter som behandlar nationella men även lokala intressebevakningsfrågor. I tidningen ingår också översikter om föreningarnas verksamhet. Det utreds möjligheten att få en medarbetare för den svenska sidan. Som kontaktperson till tidningen fungerar distriktets ordförande. Vid behov informerar distriktet om sin verksamhet via Arbetarbladet.

Distriktet och fyra föreningar har en egen hemsida, adresser:

                  

                      svenskadistriktet.elakkeensaajat.fi

                      ekenaspensiontagare.elakkeensaajat.fi

                      karissvenskapensionstagare.elakkeensaajat.fi

                      helsingfors.elakkeensaajat.fi

                      borgånejdenspens.net

                      Förbundets hemsida elakkeensaajat.fi

 

Distriktet har ett informationsutskott, som består av följande personer: Marianne Laxén Nancy Lökfors Thomas Micklin, Henrik Helenius, Alf-Erik Helsing och Erik Ekman (ansvarig för distriktets hemsida).

                     

Distriktet distribuerar information som kommer i digital form från förbundet till föreningarna.

Från distriktsmöten, styrelsens och arbetsutskottets möten ges vid behov uttalanden om aktuella intressebevakningsfrågor. Mellan mötena svarar distriktets ordförande tillsammans med arbetsutskottet för uttalandena.

Föreningarna bör årligen sända sin årsberättelse, verksamhetsplan och de förtroendevaldas namn och kontaktuppgifter till distriktets sekreterare.

Ordförande och arbetsutskottet upprätthåller kontakter till finlandssvensk media med avsikt att göra distriktets verksamhet mera känt. De lokala medierna nås bäst av föreningarna.

Distriktet har påbörjat ett nära samarbete med FFC:s svenska sekretariat. Samarbetet fortsätter under året. Distriktet har en observatör i Finlands svenska socialdemokraters (FSD) styrelse och representant i Arbetarnas Bildningsförbunds (ABF) fullmäktige. Distriktets representant deltar i ABF:s svenska sekretariats verksamhet.

Styrelsen

 


Uttalande från höstmötet 30.10.2014

Sänk inte pensionerna

 

  • Pensionstagarnas Centralförbund PCF:s svenska distrikt har hållit höstmöte i Virdois 29. – 30.10.2014.
  • De äldre medborgarna i vårt land minns de svåra tider, som vårt land har genomgått. Det är vår innersta förhoppning, att de aldrig skall återvända. De prövade generationerna ger sitt fulla stöd åt strävandena, att med konstruktiva och fredliga förhandlingar återställa lugnet i vår världsdel.
  • Finland befinner sig i en djup ekonomisk kris. Vägen ut kräver uppoffringar, men ingen slakt av välfärdssamhället. Finland är inget företag, utan en mänsklig gemenskap. Regeringens borgerliga partier har under statsminister Stubb gjort en illavarslande gir högerut.
  • Som vägkost till fyrpartiregeringen sänder vi ett enhälligt och kraftfullt budskap, sänk inte pensionerna. Rikta in er på att förbättra villkoren för de pensionstagare som har det sämst ställt.

 


Äldreråden behöver utbildning för att kunna påverka

 

– Bevaka de äldres rätt till en ändamålsenligt fungerande vardag, där tryggt boende är en viktig del. Det är den viktigaste uppgiften för äldreråden i kommunerna, ansåg deltagarna på Pensionstagarnas centralförbunds (PCF) svenska distrikts seminarium om äldreråden i samband med vårmötet i Rajaniemi i Virdois den 9 och 10 april.

                      Diskussionen om de numera lagstadgade äldrerådens roll var livlig, först i grupparbeten och sedan i salen. Individens frihet betonades många gånger, både då det gällde att få bo hemma så länge man klarar sig, men också rätten till ett ändamålsenligt boende när man inte längre klarar sig hemma.

                      En viktig del av trivseln är maten – individuella behov bör kunna tillgodoses. Men frågan om hur det ska ske i kommuner, som i allt större utsträckning går in för stora centralkök, förblev obesvarad.

                      Hälsovården är en annan viktig aspekt – också den förebyggande i form av bland annat motion. En viktig förutsättning för motion är att man, oberoende av ålder, kan röra sig tryggt och säkert i sin omgivning. Också kultur är viktigt för både det fysiska och psykiska välmåendet. Igen betonade deltagarna friheten att välja det som intresserar en.

                      Färdtjänsten är viktig för att äldre med svårigheter att röra sig ska kunna komma ut och träffa andra och delta i aktiviteter som intresserar dem. Ändå är det uttryckligen där kommunerna sparar. Ett tips är att kolla om handikapplagen kan tillämpas – den gör det lättare att få färdtjänst.

                      Det är viktigt att äldrerådet försöker påverka beslut innan de är fattade. Men det allra svåraste är att påverka de ekonomiska besluten.

                     

Välj rätt personer

För att äldreråden ska kunna sköta sitt uppdrag på rätt sätt är det viktigt att vi väljer in rätt personer, absolut inga som inte gillar att sitta på möten och diskutera! Inskolningen av de valda är också viktigt, det är lättare att påverka om man vet vad man kan påverka och vilka rättigheter man har.

                      Kontinuerliga kontakter mellan äldrerådet och tjänstemän och politiker är av yttersta vikt.

                      – Se till att ni i äldrerådet besöker de servicehus och åldringshem som finns i kommunen. Och tala med dem som bor där och lyssna på deras åsikter, framhöll någon i debatten.

                      Seniorrådgivningen i kommunerna är viktig. Sibbo har skickat ett häfte med uppgifter om vad som finns för invånare över 65 år. Broschyren är informativ också för närstående.

                      – Kommunerna borde börja anställa geriatriker, alltså läkare som är specialiserade på äldre personer. Vi blir hela tiden fler, vi äldre, konstaterades det i debatten.

 

Nancy Lökfors

 


PENSIONSTAGARNAS CENTRALFÖRBUNDS SVENSKA DISTRIKT RF

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

 

Styrelsen 2013

 

Ralf Friberg                       Ekenäs, ordförande

Bengt Dahlqvist                 Borgå, vice ordförande

Stig Kumlin                       Helsingfors, sekreterare

 

Rauno Kousa                      Ekenäs, kassör (utanför styrelsen)

 

Övriga medlemmar          Ersättare

 

Harding Lindholm              Torsten Gabrielsson            Ekenäs

Bengt Dahlqvist                 May Dahlqvist                    Borgå

Stig Kumlin                        Marianne Laxén                 Helsingfors

Laila Johansson                  Rolf Johansson                   Jakobstad

Per-Erik Johnsson               Else Johnsson                     Lovisa

Rolf Kalberg                       Nancy Stenback                 Närpes         

Lars Björklund                    Maj Granroth                     Karis

Elof Rosendahl                   Inga Engsbo                       Vasa

 

 

Styrelsen har samlats till tre möten, den 16 april i Öviks lägergård Borgå och den 29oktober på Kiljavainstitutet. Styrelsen har förberett ärendena för vår- och höstmöten. Styrelsen för år 2014 samlades till ett konstituerande möte den 30 oktober på Kiljavainstitutet.

 

Verksamhetsgranskare

 

Som verksamhetsgranskare har fungerat Gunnel Lindholm och Greta Sjöström. Som ersättare fungerade Sonja Widberg och Kari Mäkikara.

 

Vårmötet

 

Vårmötet hölls den 17 april i Borgå på Öviks lägergård i Vålax. Utöver de stadgeenliga ärendena behandlade mötet utvecklandet av distriktets verksamhet, de ekonomiska frågorna inom distriktet och medlemsrekryteringen.

 

Ställningstagande från vårmötet:

 

Pensionstagarna ser med stigande oro på följderna av dagens ekonomiska kris. Flera av de åtgärder regeringen bebådar i sitt krisprogram slår hårt mot de grupper i samhället som har det ekonomiskt värst ställt. En höjning agv skatterna på olika former av konsumtion tar ingen hänsyn till pensionärernas reducerade förmåga att bära nya ekonomiska plågor.

 

Vår alltmer torftiga lagberedning skapar nya situationer av osäkerhet om konsekvenserna av fattade beslut t.ex. inom skattepolitiken. I jämförelse med storinkomsttagare drabbar flera av skattebesluten småsparare och pensionstagare i proportion hårdare. Den jämlika skattebehandlingen av alla medborgare äventyras som bäst. Klyftorna i samhället hotar öka till pensionärernas och låginkomsttagarnas nackdel.

 

Pensionärerna beklagar, att de framställningar som gjordes av pensionärernas gemensamma organisation för intressebevakning Pensionärsförbundens intresseorganisation rf (PIO) inte beaktades under förberedelserna av regeringens senaste ekonomiska beslut.

 

De omfattande förändringar som förbereds väcker oro bland äldre befolkning. Detta gäller både avsikterna att slå samman kommunerna till betydligt större enheter och reformen av social- och hälsovårdens tjänster. Patienter och vårdens klienter med svenska som modersmål riskerar att hamna i nya vanskligheter då förmågan att kunna alls använda finska avtar med tilltagande ålder.

 

Det svenska distriktet beklagar att media både på regional och riksnivå finner allt mindre intresse att uppmärksamma problemställningar som är aktuella för oss äldre. Artikel- och nyhetsmaterial liksom program i etermedia är ensidigt inriktade på yngre generationer trots att de äldre åldersklasserna utgör en större grupp med ett omfattande och dagligt intresse för utbudet i media.

 

Vad är PCF:s (EKL på finska) svenska distrikt?

Svenska distriktet är ett av centralförbundets 15 distrikt. Distriktet organiserar finlandssvenska pensionstagare i 8 föreningar från Jakobstad till Lovisa. Distriktet har grundats 1984. Ordförande för distriktet är ambassadör Ralf Friberg. PCF har grundats 1962 och har över 53 000 medlemmar i över 350 föreningar.

 

Höstmötet

 

Höstmötet hölls den 30 oktober i Kiljava på Kiljavainstitutet. Till distriktsordförande för år 2014 valdes Marianne Laxén enhälligt. Distriktsstyrelsen för år 2014 fick följande sammansättning:

 

Medlem                             Ersättare

Lovisa reserveras en plats plus ersättare i styrelsen     Lovisa

Bengt Dahlqvist                 May Dahlqvist                   Borgå

Stig Kumlin                       Sven-Erik Nylund              Helsingfors

Lars Björklund                   Maj Granroth                     Karis

Harding Lindholm              Torsten Gabrielsson            Ekenäs

Rolf Kalberg                      Nancy Stenback                 Närpes

Brita Helsing                      Alf-Erik Helsing                 Vasa

Laila Johansson                  Rolf Johansson                  Jakobstad

 

På styrelsens konstituerande möte valdes Bengt Dahlqvist till vice ordförande, Stig Kumlin till sekreterare och Rauno Kousa till kassör. Till arbetsutskottet valdes Marianne Laxén ordförande, Bengt Dahlqvist, Ritva Granholm, Brita Helsing, Stig Kumlin, Rauno Kousa och Ralf Friberg till observatör

 

Till verksamhetsgranskare för år 2013 valdes Greta Sjöström och Gunnel Lindholm och till ersättare Sonja Widberg och Märtha Malmberg.

 

När Pensionstagarnas Centralförbunds Svenska Distrikt rf:s mångåriga ordförande Ralf Friberg lämnar ordförandeskapet är det på sin plats att nämna hans digra arbete inom intressebevakning för åldringar.

                      Pensionstagarnas Centralförbund

                      Styrelsemedlem                                       2004 - 2007

                      Fullmäktiges ordförande                           2007 - 2010

                      Fullmäktiges vice ordförande                     2011 – 2014

 

                      PCF:s svenska distrikt

Styrelsens och arbetsutskottet

                      ordförande                                               2004 - 2013

                      Ansvarig för den svenska sidan                  2004 - 2013

                      i tidningen Eläkkeensaaja

                     

Internationella uppgifter

                      Nordiska samarbetskommittén

                      Styrelsemedlem                                       2004 - 2013

 

                      Europeiska Seniororganisationen ESO

                      Styrelsemedlem                                       2004 - 2014

 

                      Organisationen AGE

                      (lobbyorganisation inom EU)

                      Ersättare i styrelsen                                 2004 – 2014

 

                      Övrigt

 

Anlitad föreläsare inom pensionstagarrörelsen samt i övriga samhälleliga sammanhang. Det finns inte många inom de finländska eller nordiska pensionärsorganisationerna som kan jämföras med Ralf och hans insatser för de äldre.

 

 Höstmötets uttalande

Den ekonomiska krisen i Europa framstår fortfarande som djup, oberäknelig med starkt negativa effekter. Krisen påverkar pensionstagarnas vardag också i vårt land på många sätt.

Det är av nationell betydelse att pensionernas köpkraft bevaras. Pensionssystemet bygger på fortsatt hållbarhet. Detta innebär att pensionsbolagens möjligheter att investera sitt kapital bör begränsas till trygga och riskfria placeringar.

Regeringens ekonomiska politik innebär i dag direkta ekonomiska prövningar för vårt lands pensionstagare. Höjda kostnader för el, energi, livsmedel och trafik drabbar mindre bemedlade oskäligt hårt redan nu.

Pensionstagarnas verksamhet bör tillföras en hittills förbisedd dimension, nämligen arbetet för fullbordad jämställdhet.

Antalet medborgare som insjuknar i åldersdemens stiger snabbt till följd av ökande livslängd och bättre diagnostik. Därför bör forskningen kring denna sjukdomsbild tillförsäkras radikalt bättre resurser. Det gäller att slå vakt om patienternas människovärde.

Samhället bör utarbeta lösningar för hur pensionsstödet för den snabbt växande skaran av invandrare kan säkras. Många av dem saknar en arbetshistoria i Finland, andra är redan utanför arbetslivet på grund av ålder.

De svenska pensionstagarnas höstmöte uppmanar Pensionstagarnas centralförbund att vidta åtgärder för att Pensionärernas intresseorganisation PIO i samarbete med SITRA (Fonden för Finlands självständighet) ordnar svenskspråkiga äldrerådsdagar, motsvarande det arrangemang som genomfördes på finska i oktober.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har samlats fem (5) gånger under året 2013, 12.2, 6.6, 28.8, 30.9 och 12.12. Den viktigaste uppgiften har varit att säkerställa distriktets ekonomi och att utveckla verksamheten. För att nå målen har arbetsutskottet haft kontinuerligt kontakt med förbundet (PCF). Distriktets ordförande har ansvarat för den svenska sidan i tidningen Eläkkeensaaja.

Seminarier

Distriktet har anordnat två seminarier.

Seminariet “Hur mycket EU tål Finland” hölls den 16. – 17.4.2013 i Virdois med 24 deltagare.

Som föredraganden fungerade ordförande Ralf Friberg biträdande stadsdirektör, Fredrik v. Schoultz Borgå, riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta, Ritva Granholm samt docent Thomas Wallgren, Bengt Dahlqvist intervjuades av ordförande Ralf Friberg.

Seminariet “Pensionen ger möjligheter” hölls den 29 - 30.10.2013 i Kiljava med 28 deltagare.

Som föredraganden fungerade ordförande Ralf Friberg, vicerektor Marjaana Liehu-Törrö, Christina Lindell Pensionsskyddscentralen Bengt Sibbmark Pensionstagarnas Riksorganisation (PRO) Sverige. Per-Erik Nelin intervjuades av ordförande Ralf Friberg. Dessutom talade psykoterapeut Lili-Ann Junell-Kousa och, grundtrygghetsdirektör Raseborg Arne Nummenmaa .

 

Övrigt

Ordförande Ralf Friberg är vår representant i Pensionstagarnas Centralförbunds fullmäktige med Bertel Sund man som ersättare. Ralf Friberg fungerar som viceordförande i förbundets fullmäktige. Friberg är dessutom styrelsemedlem för European Senior Organisation ESO och medlem i De nordiska pensionärsorganisationernas samarbetskommitté NSK).

Rauno Kousa är medlem i förbundets styrelse med Stig Kumlin som ersättare.

Distriktet deltog i medlemskampanjen och fick nya medlemmar vilket ökade medlemsantalet år 2013.

 

Ekonomin

Distriktets ekonomi är i balans. Årets underskott är 775,15 euro (underskott 2012 1174,84 euro). Ekonomin baserar sig på seminariernas nettointäkter, verksamhetsunderstöd från förbundet och understöd från samarbetspartners. Distriktets eget kapital är 1 1704,66 euro (12479,81 euro år 2012), vilket är också balansens slutsumma

 

Styrelsen