NORDISKA NYHETER

För att läsa nyhtsebreven klickar du på länkarna! Det senaste brevet finns längst upp.

För bättre läsbarhet kan du välja att visa helskärm.

 

Medlemsvärvningskampanj i Norge

Pensionärsförbundet i Norge har inlett en medlemsvärvningskampanj. För en tid sedan sände man ut medlemstidningen ”Pensjonisten” jämte en broschyr och ett brev. Målgruppen är alla personer i Norge mellan 67 och 70 år. I värvningsbrevet understryker man att ”Pensjonistforbundet” som den norska organisationen officiellt heter är partipolitiskt neutral och att man arbetar för att tillvarata pensionärerernas rättigheter. Pension, äldreomsorg, hälsa och kultur står i fokus. Förbundet kan också erbjuda rabatter och andra medlemsförmåner.

Nu hoppas man på många nya medlemmar. Det norska pensionärsförbundet har sammanlagt 210 000 medlemmar fördelade på 19 distrikt och 850 lokalavdelningar.


Upp till kamp mot fallolyckor

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) i Sverige kräver krafttag mot fallolyckor. Då äldre människor avlider till följd av fallolyckor, är talet fem gånger så stort som dödsolyckorna i trafiken.

PRO:s ordförande Curt Persson kräver nu att den nya regeringen skall korrigera läget. Det är rimligt att antalet av dessa olyckor halveras, säger han.

Regeringen skall tillsätta en kvalitetskommission för äldreomsorgen. Där skall också tryggheten i hemmet granskas.

Forskarna anser att den vanligaste orsaken till fallolyckor är påverkan från läkemedel. Läkarna saknar kunskap om hur läkemedel skall rekommenderas för de äldre.

Sverige satsar i dag ca fem miljarder euro på att förebygga trafikolyckor. Fallolyckorna bekämpas med ett anslag på 400 miljoner euro. Det kostar enligt forskarna inte mycket mer för att kraftigt reducera dessa.

Något för PCF:s svenska distrikt att motionera om till centralförbundets styrelse?


Svenska pensionärer kräver ny äldrelag

Sverige har fått en ny äldreminister Åsa Regnér. PRO har uppvaktat statsrådet, som dessutom är barn- och jämställdhetsminister. Man lade fram en kravlista på reformer.

Främst på listan står en ny lag om omsorg och vård för äldre människor. Lagen skall trygga en god levnadsnivå.

Personer som har fyllt 75 år skall kunna få städning, inköp och andra serviceinsatser utan att deras behov bedöms särskilt.

Personer som har fyllt 80 år bör själva få avgöra när de vill flytta hemifrån till ett särskilt boende.

Samverkan mellan kommuner och landsting skall bli lagstadgat när det gäller de mest sjuka äldre.

En äldre person skall få vård och omsorg av ett team av flera specialister, också geriatrisk kompetens.

Utöver detta kräver PRO en fast vårdkontakt och mobila läkare och sjukvårdare för hembesök. Detta är alltså aktuellt trots att även Sverige drabbats av ekonomiska svårigheter. Men man känner solidaritet med de äldre.


Nytt nätverk: Demens i Norden

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar då nordborna lever allt längre. Det är en av grundtanken bakom nätverket Demens i Norden (2015-2017) som koordineras av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nätverket består av representanter från myndigheter, departement och patientorganisationer.

I de nordiska länderna lider en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnostiserad demens är stort. Studier visar att demenssjukdomar ökar snabbt och att antalet nordbor som drabbas kommer att fördubblas fram till år 2050.

Nätverket, vars mandatperiod är tre år, vill i synnerhet stärka insatserna och samarbetet gällande mindre målgrupper och de problem de möter.

Målgrupperna och fokusområdena är i första hand:

  • Personer med funktionsnedsättning och demens
  • Personer med etnisk minoritetsbakgrund och demens
  • Välfärdsteknologi inom demensvården

Nätverket har som mål att bidra till nordisk nytta inom demensområdet bland annat genom att samla och sprida nordisk forskning och god praxis och att främja kommunikationsarbetet inom demensområdet. Harriet Finne-Soveri från Institutet för hälsa och välfärd representerar Finland i nätverket.

Nordens välfärdscenter


Nordiska samarbetskommittén (NSK)

 

Inom Nordiska samarbetskommittén (NSK) samverkar

 Faglige Seniorer - Danmark

 Landsfelag Pensjónista - Färöarna

 Landssamband eldri borgara - Island

 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry –

Pensionstagarnas Centralförbund Finland

 Pensjonistforbundet - Norge

 Eläkeläiset ry - Pensionärerna rf - Finland

 Svenska KommulalPensionärernas Förbund - Sverige

 PRO Pensionärernas Riksorganisation - Sverige

 

NSK:s medlemsorganisationer arbetar för den nordiska välfärdsmodellen. Med intressepolitiska prioriteringar driver man frågor och lär av varandra. NSK:s styrelse består av representanter för alla medlemmar och den leds av Curt Persson, PRO.

NSK är medlem AGE Platform Europe, med säte i Bryssel. AGE har 165 medlemsorganisationer. Genom AGE påverkar vi EU, Europarådet och FN för äldres intressen. I AGE kallas NSK för The Nordic Older Peoples Organisation (NOPO).

Ewa Hedkvist Petersen är samordnare för NSK, ansvarar för och skriver nyhetsbrevet – och arbetar från Luleå i Sverige.


S-regeringen och äldrepolitiken

* Den svenska regeringen planerade för en 4-årig satsning inom äldreområdet med en budget på 2,2 miljarder SEK (ca 22 miljoner euro). Pengarna skulle främst gå till att förbättra bemanningen inom äldreomsorgen, måltider, fallolyckor, mer tid för den enskilde i hemtjänsten samt en nationell kvalitetskommission inom äldreområdet.

* Eftersom Sveriges riksdag röstade igenom en borgerlig budget minskade satsningen på äldreområdet till nästan hälften. Detta gör att regeringen nu enbart kan satsa (450 milj. SEK, ca 4,5 miljoner euro) på valda delar av sin äldrepolitik; främst kompetens, arbete mot demens, investeringsstöd till bostadsbyggande, fallolyckor samt välfärdsteknologi. Dessutom en kommer man att tillsätta en kvalitetskommission.

* S-regeringen kan med full kraft komma tillbaka tidigast 2016 med sina satsningar, om deras budget då går igenom.


Möte mellan NSK och Nordiska Rådet i Köpenhamn

Britt Bohlin är direktör för Nordiska Rådet, som är en parlamentarisk församling bestående av 87 riksdagsledamöter från Norden. Man samarbetar också med baltiska stater. Nordiska Rådet tar upp aktuella frågor i Norden och påverkar regeringarna i Nordiska Ministerrådet att agera. Man kan ju inte besluta överstatligt. I november mötte Curt Persson och Ewa Hedkvist Petersen direktör Bohlin och en senior rådgivare till rådets velferdsudvalg, Beate Christine Wang.

Velferdsudvalget tog t.ex. 2010 beslut om forslag om ”hvordan skape god livskvalitet for eldre i Norden”. Här föreslog man bl.a. att regeringarna ska ta upp frågor om bättre forskning inom äldreområdet,välfärdsteknologi, e-hälsa, bostäder och stöd till anhörigvårdare. Förslaget är nu färdigbehandlat.

På NSK:s uppdrag föreslog vi samarbete med Nordiska Rådet. Mötet slutade med att vi tillsammans ska identifiera möjliga samarbetsområden och sedan gå vidare med att ev. träffa udvalget och/eller ledamöter i udvalget. Fortsättning följer alltså.

Pensionssystem i Norden

Vid mötet i Helsinki diskuterades de nordiska pensionssytemen. Dessa är en del av den nordiska modellen med stora inslag av universella rättigheter, men sinsemellan är systemen ofta mycket olika.

I alla nordiska länder finns det stora skillnader mellan pensionärer och det finns stora grupper som lever under EU:s gräns för fattigdom, i hög grad kvinnor.  Vid mötet beslutades att ta upp frågan om de s.k. fattigpensionärerna på nordisk politisk nivå.

Årsmöte/General Assembly med AGE Platform Europe i Bryssel

Curt Persson, PRO fortsätter som styrelseledamot och Rune Bugge Persson, Pensjonistforbundet är vald som ersättare för Curt. Bägge mandaten gäller fram till General Assembly 2017.

Vid årsmötet antog ett uttalande med ett förslag om en EU-strategi för att möta de demografiska förändringarna. Ur förslaget:

  • Äldre ska få medverka i förbättringen av samhällsekonomin
  • Förbättra skyddet för äldres medborgerliga rättigheter: ett EU-direktiv för att bekämpa åldersdiskriminering inom alla områden
  • Borgmästare i Europa samverkar för åldersvänliga miljöer
  • Tillgänglighetslagstiftning på EU-nivå
  • Samhällslösningar för vård och omsorg för att sprida ansvaret utöver familjerna
  • Förbättra EU 2020 så att EU blir mer socialt

Viktiga datum 2015

27 januari – Möte med NSK:s experter i AGE, Stockholm

26-27 mars – Möte med AGE Council (styrelsen) i Bryssel

18-20 maj – NSK har årsmöte på Färöarna

15-17 september – NSK:s styrelsemöte och seminarium i Helsingör   

Oktober – Möte med AGE Council

Oktober/november – NSK-studieresa till Bryssel. Datum inte fastlagda än


Vård på lika villkor

Pensionärernas riksorganisation i Sverige PRO har tagit fram ett program för de mest sjuka äldre med en rad förslag till politikerna. Bland annat vill PRO att äldre vid en viss ålder ska ha rätt till hjälp i hemmet och att flytta till ett särskild boende utan biståndsbedömning.

- Det har hänt väldigt lite genom åren som förbättrar vården och omsorgen för äldre, säger Guy Lööv, sakkunnig på PRO:s riksorganisation.

Vård på lika villkor betyder att det är behoven som ska styra, sägs det i programmet. Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor och betalas efter förmåga, solidariskt via skattsedeln.
Numera kan landsting och regioner sälja eller lägga ut sjukhus på entreprenad till företag som driver verksamheten med vinst. De privat drivna sjukhusen kan ta emot både patienter inom den offentligt betalade sjukvården och patienter vars vård betalas via exempelvis privata sjukförsäkringar.
Det skapar risk för så kallade gräddfiler i vården, där de som betalar privat får vård först. Så skapas ett A- och B-lag bland vårdbehövande, vilket är motsatsen till vård på lika villkor.


Läkande kost i Gysinge

För ett år sedan höll Carina Wenngren den första kursen på temat Läkande kost på Pensionärernas riksförbunds folkhögskola i Gysinge, Sverige. och Reaktionen från en av deltagarna överraskade henne!

-75-åriga Birgitta Mildton i Gävle gick i kursen i våras. Hon var så glad och ville dela med sig av vad som hade hänt. Hemma följde hon kursens råd, började förändra kosten, uteslöt t ex vitt bröd och åt mera grönt och tog till sig receptet på en hälsodryck. Nu har hennes läkare tagit bort hennes mediciner mot högt blodtryck och höjda kolesterolvärden. Det var fantastiskt att få höra, säger Carina Wenngren.
Carina Wenngren var varit verksam vid PRO:s folkhögskola några år som lärare för olika kurser med hälso- och friskvårdsinnehåll.
En annan kurs i Gysinge med start i april är ett paket i tre delar för friskvårdsledare i PRO-föreningarna.
-Kursen är uppdelad i tre avsnitt med avsikten att hitta en helhet av träning och kosthåll: Äta rätt, motionera och göra rörelser. Efter kursavsnitten hoppas jag att de blivande ledarna känner sig säkrare i sin viktiga roll om ledare. Det handlar om att förändra livsstilen med sunt förnuft, säger Carina Wenngren.


Holmenkollendag för norska pensionärer

Den 10 maj arrangeras första gången i Norge Pensionärernas Holmenkollendag. Arrangörer är Pensjonistforbundet, samt den norska Skidföreningen. Meningen är att dagen ska inspirera till fysisk aktivitet året runt.

Dagen blir en folkfest med många slags aktiviteter i form av friluftsupplevelser, kulturella inslag och olika överraskningar. Arrangörerna vill göra deltagande så enkelt som möjligt. Holmenkollendagen är dessutom helt gratis. Som en uppladdning har Pensjonistforbundet gjort ett aktivitetskort för att skapa motivation. Förbundet lovar fina priser för den som klarar tjugo timmar fysisk aktivitet innan den 10 maj. Livsglädje för både aktivt idrottande och mindre sportiga pensionärer är mottot för Holmenkollendagen.